Skip to main content
TRIS - European Commission

O Postupku 2015/1535

Postupak slanja notifikacije uspostavljen Direktivom (EU) 2015/1535 alat je za informiranje, sprečavanje i dijalog u području tehničkih propisa o proizvodima i uslugama informacijskog društva. Pomaže Vam predvidjeti i spriječiti stvaranje prepreka trgovini koje mogu utjecati na Vaše aktivnosti.