Skip to main content
TRIS - European Commission

Usporedba Postupaka TBT-a i 2015/1535

Direktivom (EU) 2015/1535 (Direktiva) utvrđuje se sustav notifikacije putem kojeg države članice i Komisija mogu provjeriti sukladnost notificiranog nacrta zakona s pravom EU-a.

Sporazum o tehničkim preprekama u trgovini (Sporazum o TBT-u) sporazum je Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Njime se propisuje postupak notifikacije kojim sve članice WTO-a, uključujući EU i njezine države članice, mogu ocijeniti da tehnički propisi i postupci ocjene sukladnosti proizvoda ne stvaraju nepotrebne prepreke u međunarodnoj trgovini.

Postupci 2015/1535 i TBT dijele istu filozofiju – sprječavanje prepreka u trgovini – i imaju slično područje primjene – tehnički propisi i postupci ocjene sukladnosti. Neke razlike u pogledu opsega i postupka ipak postoje, a istaknute su u nastavku. Kad notifikacija u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 ispunjava uvjete u skladu sa Sporazumom o TBT-u, nacrt mjere treba notificirati u skladu s oba instrumenta.

Uvjeti za notifikaciju

U skladu s Direktivom i podložno određenim iznimkama, svaki tehnički propis o proizvodima i svako pravilo o uslugama informacijskog društva mora se notificirati. Direktiva ne sadrži nijedno pravilo „de minimis” o utjecaju nacrta mjere na trgovinu unutar Unije.

Sporazumom o TBT-u propisuje se obveza notifikacije tehničkih propisa ili postupaka ocjene sukladnosti samo u slučaju ispunjenja sljedeća dva uvjeta:

  • ne postoje relevantne međunarodne norme (za tehničke propise), odnosno relevantne smjernice i preporuke međunarodnog tijela za normizaciju (za postupke ocjene sukladnosti) ili predloženi tehnički propis, odnosno predloženi postupak ocjene sukladnosti nije u skladu s relevantnim međunarodnim normama ili relevantnim smjernicama i preporukama međunarodnog tijela za normizaciju;
  • tehnički propis ili postupak ocjene sukladnosti može imati značajan utjecaj na trgovinu drugih članica (pravilo „de minimis”).

Opseg i definicije

Direktivom se propisuje notifikacija nacrta tehničkih propisa i postupaka ocjene sukladnosti proizvoda i usluga informacijskog društva. Sporazumom o TBT-u propisuje se samo notifikacija nacrta pravila o tehničkim propisima i nacrta postupaka ocjene sukladnosti proizvoda. Stoga je pojam „tehnički propis” širi u Direktivi nego što je u Sporazumu o TBT-u, s obzirom da također obuhvaća pravila o uslugama informacijskog društva.

Nadalje, Sporazum o TBT-u ne primjenjuje se na sanitarne i fitosanitarne mjere kako je utvrđeno u Prilogu A Sporazumu o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (Sporazum o SPS-u). Za razliku od toga, Direktiva se primjenjuje na sanitarne i fitosanitarne mjere.

Razdoblje mirovanja

Direktivom se utvrđuju vrlo stroga razdoblja mirovanja između notifikacije nacrta tehničkog propisa i njegovog usvajanja. Početno razdoblje mirovanjaod tri mjeseca može se produljiti za 4 ili 6 mjeseci ako država članica ili Komisija izda detaljno mišljenje. Produljuje se na 12 ili 18 mjeseci ako Komisija odluči blokirati nacrt zakona u svrhu usklađivanja na razini EU-a. Direktivom se ne propisuje razdoblje između usvajanja tehničkog propisa i njegovog stupanja na snagu.

Sporazumom o TBT-u ne propisuju se razdoblja mirovanja. Propisuje se samo da treba ostaviti dovoljno dugo vremensko razdoblje kako bi druge članice mogle dati primjedbe i da članice trebaju ostaviti dovoljno dugo vremensko razdoblje između objavljivanja tehničkih propisa ili zahtjeva o postupcima ocjene sukladnosti i njihovog stupanja na snagu. Odbor za TBT preporučio je ostavljanje roka od najmanje 60 dana za primjedbe i podržao je produljenje ovog roka na 90 dana. Razdoblje između objavljivanja teksta i njegovog stupanja na snagu treba biti 6 mjeseci.

Očitovanja

U skladu s Direktivom, države članice i Komisija mogu se očitovati o notificiranim nacrtima u obliku primjedbi i detaljnih mišljenja. Komisija također može blokirati notificirani zakon.

U skladu sa Sporazumom o TBT-u, članice mogu samo dati primjedbe o notificiranim nacrtima i tražiti raspravu o tim primjedbama. Članica koja je poslala notifikaciju treba uzeti u obzir takve primjedbe i rasprave.

Hitnost

I Direktivom i Sporazumom o TBT-u utvrđuju se posebni hitni postupci.

Direktivom se omogućava hitno usvajanje tehničkog propisa pod uvjetom da je prethodno notificiran u fazi nacrta i da ga je odobrila Komisija.

Sporazumom o TBT-u omogućava se hitno usvajanje zakona bez prethodne notifikacije u fazi nacrta. Međutim, nakon usvajanja predmetna članica mora notificirati usvojenu mjeru i objasniti razloge na kojima temelji hitnost.

Posljedice nepoštivanja obveza

U skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, nepoštivanje obveza notifikacije i poštovanja razdoblja mirovanja propisanih Direktivom uzrokuje nemogućnost stupanja predmetnog tehničkog propisa na snagu.

Nepoštivanje obveze notifikacije u Sporazumu o TBT-u podrazumijeva međunarodnu odgovornost članice WTO-a i može uzrokovati trgovinski spor u okviru WTO-a.