Skip to main content
TRIS - European Commission

Ukratko o postupku notifikacije

U skladu s Direktivom (EU) 2015/1535, države članice moraju obavijestiti Komisiju o svakom nacrtu tehničkog propisa prije njegovog usvajanja. Od datuma notifikacije nacrta, razdoblje mirovanja od tri mjeseca – tijekom kojeg država članica koja je poslala notifikaciju ne može usvojiti predmetni tehnički propis – omogućava Komisiji i državi članici pregled notificiranog teksta i primjeren odgovor.

Ako se ustvrdi da notificirani nacrt može stvoriti prepreke slobodnom kretanju roba ili slobodnom pružanju usluga informacijskog društva ili sekundarnom zakonodavstvu EU-a, Komisija i druge države članice mogu dostaviti detaljno mišljenje državi članici koja je notificirala nacrt. Detaljno mišljenje ima učinak produljenja razdoblja mirovanja za dodatna tri mjeseca za proizvode i za dodatni jedan mjesec za usluge. U slučaju izdavanja detaljnog mišljenja, predmetna država članica mora objasniti mjere koje namjerava poduzeti kao odgovor na detaljno mišljenje.

Komisija i države članice također mogu dati primjedbe o notificiranom nacrtu koji je naizgled u skladu s pravom Europske unije, ali je potrebno pojašnjenje njegovog tumačenja. Predmetna država članica uzima takve primjedbe u obzir u najvećoj mogućoj mjeri.

Komisija može blokirati nacrt tijekom razdoblja od 12 do 18 mjeseci ako treba provesti usklađivanje na razini Europske unije ili se ono već provodi u istom području.

Po završetku Postupka 2015/1535, države članice obvezne su obavijestiti Komisiju o završnim tekstovima odmah nakon usvajanja tih tekstova te navesti slučajeve u kojima je notificirani nacrt napušten, u svrhu zaključenja Postupka 2015/1535. Ovime se Komisiji i drugim državama članicama omogućava provjeravanje je li država koja je poslala notifikaciju uzela u obzir očitovanja zaprimljena tijekom postupka.

Države članice dužne su ponovno notificirati nacrt mjere s primjenom novog razdoblja mirovanja ako je nacrt tehničkog propisa značajno izmijenjen, primjerice, skraćivanjem prvobitnog rasporeda provedbe odnosno proširenjem opsega.

Direktivom se također propisuje hitni postupak namijenjen hitnom usvajanju nacionalnog nacrta, podložan određenim uvjetima, odnosno „ozbiljnim i nepredvidljivim okolnostima vezanim uz zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti odnosno zaštitu životinja ili biljaka”. Komisija se o opravdanosti hitnog postupka očituje što je prije moguće. Ako Komisija usvoji zahtjev za primjenu hitnog postupka, razdoblje mirovanja od tri mjeseca se ne primjenjuje i notificirani tekst može odmah biti usvojen.

Postoje dvije iznimno važne presude Suda Europske unije o tumačenju Postupka 2015/1535. Prva je „CIA-Security” od 30. travnja 1996. prema kojoj nacionalnu odredbu koja nije notificirana u skladu s „Postupkom 98/34”, a trebala je biti, nacionalni sudovi mogu proglasiti neprimjenjivom na pojedince. Druga je „Unilever” od 26. rujna 2000. prema kojoj tehnički propis, usvojen kršenjem obveze odgađanja usvajanja notificiranog nacionalnog zakonodavstva, odnosno obveze poštovanja razdoblja mirovanja, nacionalni sudovi također mogu proglasiti neprimjenjivim na

Brze činjenice o postupku notificiranja

Što se događa u slučaju ...