Skip to main content
TRIS - European Commission

Rozhodnutie podľa § 45b ods. 1 zákona o chemických látkach o obmedzení uvádzania výrobkov obsahujúcich nikotín na trh

Číslo oznámenia:
2023/0396/FI (Finland)
Dátum doručenia:
28/06/2023
Koniec zastavenia konania:
29/06/2023 (closed)
Vyvolanie núdzového postupu:
Áno
Hodnotenie vplyvu:

Message