Skip to main content
TRIS - European Commission

Postup bol zavedený v roku 1983 prostredníctvom smernice Rady 83/189/EHS. Tento postup bol prvýkrát kodifikovaný smernicou 98/34/ES z 22. júna 1998 a upravený smernicou 98/48/ES z 20. júla 1998, najmä v rozsahu jeho uplatňovania na služby informačnej spoločnosti. Nedávno bol druhýkrát kodifikovaný prostredníctvom smernice (EÚ) 2015/1535.

Oznamovací postup smernice 2015/1535 umožňuje Komisii a členským štátom EÚ preskúmať technické predpisy členských štátov, ktoré plánujú zaviesť v prípade produktov (priemyselné, poľnohospodárske a týkajúce sa rybného hospodárstva) a služieb informačnej spoločnosti pred ich prijatím. Cieľom je zabezpečiť, aby tieto texty boli v súlade s právom EÚ a zásadami vnútorného trhu. Zjednodušeným spôsobom sa uplatňuje na členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré podpísali Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a na Švajčiarsko a Turecko.

Hlavné výhody tohto postupu:

  • umožniť zaznamenávať nové prekážky na vnútornom trhu predtým, ako sa prejavia ich negatívne účinky
  • umožniť zisťovanie protekcionistických opatrení
  • umožniť členským štátom zistiť úroveň súladu oznámeného návrhu s právom EÚ
  • umožniť účinný dialóg medzi členskými štátmi a Komisiou pri hodnotení oznámených návrhov
  • umožniť ekonomickým subjektom vypočutie ich názoru a včas prispôsobiť ich činnosti budúcim technickým predpisom. Právo preskúmania využívajú vo veľkej miere ekonomické subjekty, čo Komisii a vnútroštátnym orgánom napomáha odhaľovať akékoľvek prekážky obchodu.
  • umožniť určenie potrieb harmonizácie na úrovni EÚ.