Skip to main content
TRIS - European Commission

Porovnanie TOT postupy a 2015/1535

Smernica (EÚ) 2015/1535 (smernica) stanovuje oznamovací systém, ktorý členským štátom a Komisii umožňuje kontrolovať súlad oznámených návrhov právnych predpisov s právom EÚ.

Dohoda o technických prekážkach obchodu je dohodou Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Stanovuje oznamovací postup, čím umožňuje všetkým členom WTO vrátane EÚ a jej členských štátov posudzovať, či tieto technické predpisy a postupy hodnotenia zhody týkajúce sa výrobkov nevytvárajú zbytočné prekážky na vnútornom trhu.

Smernica 2015/1535 a postupy dohody o technických prekážkach obchodu sa zakladajú na rovnakej filozofii – predchádzať prekážkam obchodu – a majú podobné zameranie – technické predpisy a postupy hodnotenia zhody. Existujú však určité rozdiely, čo sa týka rozsahu a postupov, a sú zdôraznené nižšie. Ak oznámenie spĺňa podľa smernice (EÚ) 2015/1535 podmienky dohody o technických prekážkach obchodu, návrh opatrenia sa musí oznámiť v rámci oboch nástrojov.

Kritériá pre oznamovanie

Podľa smernice a za určitých výnimočných podmienok sa musia všetky technické predpisy o výrobkoch a všetky pravidlá o službách informačnej spoločnosti oznamovať. Táto smernica neobsahuje žiadne pravidlo „de minimis“ súvisiace s vplyvom návrhu opatrenia na obchodovanie vnútri EÚ.

Dohoda o technických prekážkach obchodu ustanovuje povinnosť oznamovať technické predpisy alebo postupy hodnotenia zhody iba v prípade, že sú splnené tieto dve podmienky:

  • neexistujú žiadne príslušné medzinárodné normy (pre technické predpisy) ani žiadne príslušné pokyny a odporúčania vydané medzinárodným normalizačným orgánom (pre postupy hodnotenia zhody) alebo navrhovaný technický predpis či navrhovaný postup hodnotenia zhody nie sú v súlade s príslušnými medzinárodnými normami alebo príslušnými pokynmi a odporúčaniami vydanými medzinárodným normalizačným orgánom;
  • technický predpis alebo postup posudzovania zhody môže mať výrazný vplyv na obchod ostatných členských štátov (pravidlo „de minimis“).

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

V smernici sa ustanovuje oznamovanie návrhov technických predpisov a postupov hodnotenia zhody o výrobkoch, ako aj o službách informačnej spoločnosti. V dohode o technických prekážkach obchodu sa stanovuje len oznamovanie návrhu pravidiel o technických predpisoch a návrhu postupov hodnotenia zhody súvisiacich s výrobkami. Koncept „technického predpisu“ v smernici je preto širší ako v dohode o technických prekážkach obchodu, keďže zahŕňa aj pravidlá o službách informačnej spoločnosti.

Okrem toho sadohoda o technických prekážkach obchodu nevzťahuje na sanitárne a fytosanitárne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe A k dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení. Naopak, smernica sa vzťahuje na sanitárne a fytosanitárne opatrenia.

Obdobie zastavenia konania

V smernici sú stanovené veľmi prísne obdobia zastavenia konania medzi oznámením návrhu technického predpisu a jeho prijatím. Pôvodné 3-mesačné obdobie zastavenia konania sa môže predĺžiť na 4 alebo 6 mesiacov, ak členský štát alebo Komisia vydá podrobné stanovisko. Predĺži sa na 12 alebo 18 mesiacov v prípade, ak sa Komisia rozhodne blokovať návrh právneho predpisu na účely činnosti v oblasti harmonizácie na úrovni EÚ. V smernici sa nestanovuje žiadna lehota medzi prijatím technického predpisu a nadobudnutím jeho účinnosti.

Dohodou o technických prekážkach obchodu sa nestanovujú obdobia zastavenia konania. Stanovuje sa len to, že iným členským štátom sa musí poskytnúť primeraný čas na pripomienkovanie, a že členovia musia umožniť primeranú lehotu medzi uverejnením technického predpisu alebo požiadaviek týkajúcich sa postupov hodnotenia zhody a ich nadobudnutím účinnosti. Komisia pre technické prekážky obchodu odporučila poskytnúť minimálne 60-dňové obdobie na pripomienkovanie a podporila predĺženie tohto obdobia na 90 dní. Doba medzi uverejnením znenia a jeho nadobudnutím účinnosti musí byť 6 mesiacov.

Reakcie

Podľa smernice môžu členské štáty a Komisia poskytnúť reakcie na oznámené návrhy vo forme pripomienok a podrobných stanovísk. Komisia môže tiež blokovať oznámený právny predpis.

V rámci dohody o technických prekážkach obchodu môžu členské štáty podávať pripomienky iba k oznámeným návrhom a požadovať rozpravu o týchto pripomienkach. Oznamujúci štát by mal tieto pripomienky a rozpravy vziať do úvahy.

Naliehavosť

Smernicou aj dohodou o technických prekážkach obchodu sa stanovujú osobitné postupy pre naliehavé prípady.

Smernicou sa umožňuje naliehavé prijatie technického predpisu, ktorý je predmetom predchádzajúceho oznámenia v štádiu návrhu a jeho schválenie Komisiou.

V dohode o technických prekážkach obchodu je umožnené naliehavé prijatie právneho predpisu bez predchádzajúceho oznámenia v štádiu návrhu. Po schválení však musí dotyčný člen oznámiť prijaté opatrenie a objasniť príčiny odôvodňujúce naliehavosť.

Dôsledky neplnenia povinností

Podľa  judikatúry Súdneho dvora bude mať nesplnenie povinností týkajúcich sa oznamovania a rešpektovania období zastavenia konania, ktoré sú stanovené v smernici, za následok nevymožiteľnosť daného technického predpisu.

Neplnenie oznamovacej povinnosti v rámci dohody o technických prekážkach obchodu zahŕňa medzinárodnú zodpovednosť člena WTO a môže viesť k obchodnému sporu v rámci WTO.