Skip to main content
TRIS - European Commission

Čo je to technický predpis?

Smernica (EÚ) 2015/1535 sa vzťahuje na všetky technické predpisy. Medzi technické predpisy patria:

  • technické špecifikácie;
  • iné požiadavky;
  • pravidlá týkajúce sa služieb;
  • nariadenia zakazujúce výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku alebo zakazujúce poskytovanie či používanie služby, alebo založenie poskytovateľa služieb.

Podľa znenia smernice „výrobok“ označuje akýkoľvek priemyselne vyrábaný výrobok a akýkoľvek poľnohospodársky výrobok vrátane výrobkov rybného hospodárstva.

Pokiaľ ide o služby, smernica sa vzťahuje iba na služby informačnej spoločnosti vymedzené ako akékoľvek služby poskytované za odplatu, na diaľku, elektronickými prostriedkami a na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služieb.

„Technická špecifikácia“ je špecifikácia obsiahnutá v dokumente, ktorý stanovuje vlastnosti výrobku, ako napríklad rozmery, označovanie, balenie, úroveň kvality, postupy hodnotenia zhody atď. Tento termín zahŕňa aj spôsoby a postupy výroby.

„Iné požiadavky“ zahŕňajú požiadavky predpísané na výrobok na účel ochrany spotrebiteľa alebo životného prostredia, a ktoré ovplyvňujú ich životný cyklus po uvedení na trh, ako napríklad podmienky používania, opätovného používania alebo recyklácie. Tieto podmienky však musia podstatne ovplyvňovať zloženie alebo povahu výrobku alebo jeho predaj.