Skip to main content
TRIS - European Commission

Ak ste informovaný o návrhu, ktorý môže spôsobovať ťažkosti alebo vytvárať prekážky pre vaše odborné činnosti, neváhajte Európskej komisii oznámiť svoj názor. Komisia tieto pripomienky vezme do úvahy pri analyzovaní návrhu nového právneho predpisu oznámeného v rámci smernice (EÚ) 2015/1535.

Na koho sa obrátiť?

Zainteresované strany môžu zasielať svoje pripomienky priamo Európskej komisii, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GROW), oddelenie B2 „Predchádzanie technickým prekážkam“. Všetky adresy a e-mailové kontakty nájdete v časti  „Kontakty“.

Aké informácie je potrebné zasielať a kedy?

Môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu. Tento e-mail by mal obsahovať názov spoločnosti, referenčné číslo oznámenia a predmet tohto oznámenia, ako aj dôvod, prečo sa domnievate, že by mohol vytvoriť prekážky vo vašej činnosti (napr. pretože opatrením sa rozlišujú zahraničné a vnútroštátne výrobky, alebo preto, že je nadmieru zaťažujúce, alebo že nie je v súlade s právom EÚ).

Odporúčame vám obrátiť sa na nás čo najskôr, aby ste nám poskytli dostatok času na preskúmanie vašich pripomienok a v prípade potreby na položenie doplňujúcich otázok. Pokiaľ je to možné, vaše pripomienky by ste nám mali doručiť aspoň 5 týždňov pred ukončením obdobia zastavenia konania stanoveného v databáze TRIS.

Čo ďalej?

Európska komisia na základe reakcií podnikov a vlastných analýz rozhodne, či podá reakciu v rámci postupu 2015/1535. V prípade vydanie reakcie sa táto následne odošle oznamujúcemu členskému štátu.

Informácia o tom, že reakcia v rámci smernice (EÚ) 2015/1535 bola odoslaná, sa uvedie na verejne dostupnej stránke TRIS. Obsah reakcií však nie je verejne dostupný. Prístup k nim sa riadi nariadením (ES) č. 1049/2001 o verejnom prístupe k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. O prístup k týmto dokumentom môžete požiadať zaslaním e-mailu na GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu s uvedením dokumentu, o ktorý máte záujem.