Skip to main content
TRIS - European Commission

Okrem využívania vyhľadávania v databáze TRIS na základe rôznych kritérií sa môžete zapísať aj do zoznamu adresátov na odoberanie, využívať ročné štatistiky uverejnené v Úradnom vestníku a správy o činnosti smernice (EÚ) 2015/1535 . Môžete si tiež vytvoriť vlastné prispôsobené správy o činnosti a štatistiky.

Vyhľadávanie v databáze

Návrhy technických predpisov sa oznamujú nahraním oznamovacej správy (správa 001) do databázy TRIS doplnenej o znenie návrhu. Všetky oznamovacie správy a návrhy znení, s výnimkou tajných, sú dostupné v databáze TRIS.

Ak máte záujem o určitý produkt alebo krajinu, môžete nahliadnuť do súvisiacich oznámení podľa smernice 2015/1535 v databáze TRIS pomocou rôznych kritérií vyhľadávania, ako napr. číslo oznámenia, krajina, dátum, produkt, kľúčové slová atď.

Zoznam adresátov

Na získavanie aktuálnych oznámení podľa vášho zamerania sa môžete zapísať pre odoberanie do zoznamu adresátov. Pri uverejnení nového oznámenia sa vám doručí automatické upozornenie.

Správy Európskemu parlamentu

Podľa článku 8 smernice (EÚ) 2015/1535  musí Komisia každé dva roky podávať správy Európskemu parlamentu, Rade, ako aj Hospodárskemu a sociálnemu výboru o výsledkoch uplatňovania tejto smernice. Tieto správy sa uverejnia v Úradnom vestníku EÚ. Môžete ich nájsť aj na našej webovej stránke.

Interaktívna štatistika

Pre zobrazenie oznamovacieho postup v širšom kontexte môžete použiť náš interaktívny nástroj na vytváranie vlastných tabuliek, grafov a štatistík týkajúcich sa oznámení podľa smernice 2015/1535.

Ústredné oddelenia v členských štátoch

V každom členskom štáte existuje kontaktné miesto pre postup 2015/1535. Zoznam kontaktných miest môžete nájsť tu.