Skip to main content
TRIS - European Commission

Oznamovací postup v stručnosti

Podľa smernice (EÚ) 2015/1535 musia členské štáty Komisiu informovať o všetkých návrhoch technických predpisov pred ich schválením. Počnúc dňom oznámenia návrhu umožní trojmesačné obdobie zastavenia konania – počas ktorého oznamujúci členský štát nemôže prijať daný technický predpis – Komisii a ostatným členským štátom preskúmať oznámené znenie a náležite reagovať.

Keď sa ukáže, že oznámený návrh môže vytvárať prekážky vo voľnom pohybe tovarov alebo voľnom poskytovaní služieb informačnej spoločnosti, alebo prekážky pre sekundárne právne predpisy EÚ, Komisia a ostatné členské štáty môžu predložiť podrobné stanovisko členskému štátu, ktorý návrh oznámil. Účinkom podrobného stanoviska je predĺženie obdobia zastavenia konania o ďalšie tri mesiace v prípade výrobkov a o ďalší jeden mesiac v prípade služieb. V prípade, že bolo vydané podrobné stanovisko, dotyčný členský štát musí objasniť kroky, ktoré mieni podniknúť v reakcii na podrobné stanovisko.

Komisia a členský štát môžu tiež podávať pripomienky k oznámeným návrhom, ktoré síce sú v súlade s právom Európskej únie, ale vyžadujú si vyjasnenie ich interpretácie. Dotyčný členský štát musí vziať tieto pripomienky do úvahy v najvyššej možnej miere.

Komisia môže tiež zablokovať návrh na obdobie 12 až 18 mesiacov, ak sa má v rovnakej oblasti vykonať, alebo už prebieha, činnosť týkajúca sa harmonizácie na úrovni Európskej únie.

Na konci postupu 2015/1535 sú členské štáty povinné Komisiu informovať o konečnom znení hneď po schválení týchto textov a označiť prípady, v ktorých bolo od oznámených návrhov upustené, aby sa mohol uzavrieť postup 2015/1535. Týmto sa zároveň Komisii a ostatným členským štátom umožňuje skontrolovať, či oznamujúci štát vzal reakcie doručené počas postupu do úvahy.

Členské štáty sú povinné opätovne oznámiť návrh opatrenia, na ktoré sa vzťahuje nové obdobie zastavenia konania, ak návrh technického predpisu bol podrobený podstatným zmenám, ako napríklad skrátenie pôvodne plánovaného harmonogramu implementácie alebo rozšírenie rozsahu pôsobnosti.

Smernica za určitých podmienok tiež stanovuje postup pre naliehavé prípady, ktorý bol vytvorený s cieľom ihneď schváliť vnútroštátny návrh, napr. „vážne a nepredvídateľné okolnosti súvisiace s ochranou verejného zdravia alebo bezpečnosti, ochranou zvierat alebo rastlín“. Komisia rozhodne o oprávnenosti postupu pre naliehavé prípady čo najskôr. Ak Komisia vyhovie požiadavke na uplatnenie postupu pre naliehavé prípady, 3-mesacné obdobie zastavenia konania sa neuplatňuje a oznámený text je možné schváliť okamžite.

Existujú dve veľmi dôležité rozhodnutia Súdneho dvora v súvislosti s interpretovaním postupu 2015/1535. Prvé sa nazýva „CIA-Security“ z 30. apríla 1996, podľa ktorého môžu vnútroštátne súdy prehlásiť, že jednotlivci sa nemôžu odvolávať na vnútroštátne ustanovenie, ktoré nebolo oznámené podľa postupu 98/34, hoci malo byť oznámené. Druhé sa nazýva „Unilever“ z 26. septembra 2000, podľa ktorého môžu vnútroštátne súdy tiež prehlásiť, že jednotlivci sa nemôžu odvolávať na technický predpis prijatý v rozpore s povinnosťou odložiť prijatie oznámeného vnútroštátneho právneho predpisu, t.j. rešpektovať obdobie zastavenia konania.

Rýchle fakty o oznamovacom postupe

Čo sa stane, keď ...