Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Grozījumi Iekšlietu ministrijas 2022. gada 28. decembra Dekrētā Nr. 78/2022 par kontrolējamām vielām

Paziņojuma numurs:
2023/0339/HU (Hungary)
Saņemšanas datums:
05/06/2023
Bezdarbības perioda beigas:
06/06/2023 (closed)
Ārkārtas procedūras ierosināšana:
Projekta teksts:
Ietekmes novērtējums:
Galīgais teksts:

Message