Skip to main content
TRIS - European Commission

TBT un Direktīvas (ES) 2015/1535 procedūras salīdzinājums

Ar Direktīvu (ES) 2015/1535 (direktīva) ir ieviesta paziņošanas sistēma, kas ļauj dalībvalstīm un Komisijai pārbaudīt, vai paziņotais tiesību akta projekts atbilst ES tiesību aktiem.

Nolīgums par tehniskajiem šķēršļiem tirdzniecībā (TBT nolīgums) ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) nolīgums. Ar to ir ieviesta paziņošanas procedūra, kas ļauj visām PTO dalībvalstīm, tostarp ES un tās dalībvalstīm, novērtēt, vai tehniskie noteikumi un preču atbilstības novērtēšanas procedūras nerada nevajadzīgus starptautiskās tirdzniecības šķēršļus.

Direktīvas (ES) 2015/1535 procedūrai un TBT procedūrai ir vienādi mērķi, proti, novērst tirdzniecības šķēršļus, un līdzīgs aptvērums, proti, tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšanas procedūras. Tomēr ir dažas atšķirības procedūras būtības un aptvēruma ziņā, kas ir norādītas turpmāk. Ja saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/1535 sniegtais paziņojums atbilst TBT nolīguma nosacījumiem, par pasākumu projektu ir jāpaziņo saskaņā ar abiem tiesību aktiem.

Paziņošanas kritēriji

Saskaņā ar direktīvu un ņemot vērā noteiktus izņēmumus, jāpaziņo par tehniskiem noteikumiem, kas attiecas uz precēm, un visiem noteikumiem par informācijas sabiedrības pakalpojumiem. Direktīvā nav ietverts nekāds de minimis noteikums attiecībā uz pasākumu projekta ietekmi uz Savienības iekšējo tirdzniecību.

TBT nolīgumā ir noteikts, ka par tehniskajiem noteikumiem vai atbilstības novērtēšanas procedūrām ir jāpaziņo tikai tad, ja ir spēkā šādi divi nosacījumi:

  • nav attiecīgo starptautisko standartu (attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem) vai starptautiskā standartizācijas iestāde nav izdevusi attiecīgas vadlīnijas un ieteikumus (attiecībā uz atbilstības novērtēšanas procedūrām), vai ierosinātie tehniskie noteikumi vai ierosinātās atbilstības novērtēšanas procedūras nav saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem vai attiecīgajām vadlīnijām un ieteikumiem, ko izdevusi starptautiskā standartizācijas iestāde;
  • tehniskie noteikumi vai atbilstības novērtēšanas procedūra var būtiski ietekmēt citu dalībvalstu tirdzniecību (de minimis noteikums).

Darbības joma un definīcijas

Direktīvā ir teikts, ka ir jāpaziņo par tehnisko noteikumu projektiem un par atbilstības novērtēšanas procedūrām attiecībā uz precēm, kā arī uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem. TBT nolīgumā norādīts, ka jāpaziņo par noteikumu projektu, kas attiecas uz tehniskajiem noteikumiem, un atbilstības novērtēšanas procedūru projektu, kas attiecas uz precēm. Tādējādi direktīvā tehnisko noteikumu jēdziens ir plašāks nekā TBT nolīgumā, jo tas ietver arī noteikumus par informācijas sabiedrības pakalpojumiem.

Turklāt TBT nolīgums neattiecas uz sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem, kā noteikts Nolīguma par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu (SPS nolīgums) A pielikumā. Savukārt direktīva attiecas uz sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem.

Bezdarbības periods

Direktīvā ir noteikts ļoti stingrs bezdarbības periods no tehnisko noteikumu projekta paziņošanas brīža līdz to pieņemšanas brīdim. Sākotnējo 3 mēnešu bezdarbības periodu var pagarināt līdz 4 vai līdz 6 mēnešiem, ja dalībvalsts vai Komisija ir sniegusi sīki izstrādātu atzinumu. Ja Komisija nolemj apturēt tiesību akta projektu, lai veiktu saskaņošanas darbu ES līmenī, to pagarina līdz 12 vai 18 mēnešiem. Direktīvā nav noteikts intervāls no tehnisko noteikumu pieņemšanas līdz to spēkā stāšanās brīdim.

TBT nolīgumā nav noteikts bezdarbības periods. Tajā ir tikai noteikts, ka ir jānodrošina pietiekams laiks, lai citas dalībvalstis varētu sniegt komentārus, un ka dalībniekiem ir jānodrošina pietiekams intervāls no tehnisko noteikumu vai atbilstības novērtēšanas procedūrām piemērojamo prasību publicēšanas līdz to spēkā stāšanās brīdim. TBT Komiteja ir ieteikusi komentāru sniegšanai nodrošināt vismaz 60 dienu periodu un mudinājusi šo periodu pagarināt līdz 90 dienām. No dokumenta publicēšanas līdz tā spēkā stāšanās dienai būtu jābūt 6 mēnešu intervālam.

Reakcija

Saskaņā ar direktīvu dalībvalstis un Komisija var reaģēt uz paziņotajiem projektiem, iesniedzot komentārus un sīki izstrādātus atzinumus. Komisija var arī apturēt paziņoto tiesību aktu.

Saskaņā ar TBT nolīgumu dalībvalstis var tikai sniegt komentārus par paziņotajiem projektiem un pieprasīt šos komentārus apspriest. Paziņotājai dalībvalstij ir jāņem vērā šie komentāri un apspriedes.

Steidzamība

Gan direktīvā, gan TBT nolīgumā ir paredzētas īpašas steidzamības procedūras.

Direktīvā ir ļauts steidzami pieņemt tehniskos noteikumus, ja projekta stadijā ir sniegts iepriekšējs paziņojums un Komisija ir sniegusi atļauju.

TBT nolīgumā ir ļauts steidzami pieņemt tiesību aktu bez iepriekšēja paziņojuma projekta stadijā. Tomēr pēc tiesību akta pieņemšanas attiecīgajai dalībvalstij ir jāpaziņo par pieņemto pasākumu un jāpamato steidzamības iemesli.

Pienākumu neizpildes sekas

Ja netiek pildīti pienākumi attiecībā uz paziņojumu sniegšanu un netiek ievērots direktīvā norādītais bezdarbības periods, saskaņā ar Tiesas judikatūru attiecīgajiem tehniskajiem noteikumiem nav juridiskā spēka.

Par TBT nolīgumā noteikto paziņošanas pienākumu nepildīšanu PTO dalībvalsts uzņemas starptautisko atbildību un tai PTO ietvaros var rasties tirdzniecības strīds.