Skip to main content
TRIS - European Commission

Direktīvu (ES) 2015/1535 piemēro visiem tehnisko noteikumu projektiem. Tehniskie noteikumi ietver:

  • tehniskos parametrus;
  • citas prasības;
  • noteikumus par pakalpojumiem un
  • noteikumus, ar kuriem tiek aizliegta preču ražošana, ievešana, tirdzniecība vai izmantošanu vai ar kuriem tiek aizliegta pakalpojuma sniegšana vai izmantošana vai tiek noteikts aizliegums dibināt pakalpojuma sniedzēju.

Šajā direktīvā „prece” ir jebkura rūpnieciski ražota prece un jebkurš lauksaimniecības produkts, tostarp zivju produkts.

Attiecībā uz pakalpojumiem šī direktīva ir piemērojama tikai informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas ir pakalpojumi, ko sniedz par atlīdzību no attāluma, ar elektroniskiem līdzekļiem un pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla pieprasījuma.

„Tehniskie parametri” ir parametri, kas ietverti dokumentā, kurš nosaka preces nepieciešamās īpašības, piemēram, izmērus, marķējumu, iepakojumu, kvalitātes līmeni, atbilstības novērtēšanas procedūras utt. Šis termins aptver arī ražošanas metodes un procesus.

„Citas prasības” ir prasības, kas izvirzītas precei, lai, piemēram, pasargātu pircējus vai vidi, un kas ietekmē tirgū laistas preces dzīves ciklu, piemēram, izmantošanas nosacījumi, atkārtotas izmantošanas vai otrreizējas pārstrādes prasības. Šie nosacījumi būtiski ietekmē preces sastāvu vai īpašības, vai tās tirdzniecību.