Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Projekts Likumdošanas dekrētam, ar kuru nosaka papildu un grozošos noteikumus 2021. gada 8. novembra Likumdošanas dekrētam Nr. 208 par audiovizuālo mediju pakalpojumu noteikumu konsolidēto tekstu, ar ko īsteno Parlamenta un [..] Direktīvu (ES) 2018/1808

Paziņojuma numurs:
2023/0554/IT (Italy)
Saņemšanas datums:
25/09/2023
Bezdarbības perioda beigas:
27/12/2023 (29/01/2024)
Sīki izstrādātu atzinumu sniedz:
Projekta teksts:
Ietekmes novērtējums:

Message