Skip to main content
TRIS - European Commission

Wat is een technisch voorschrift?

Richtlijn (EU) 2015/1535 is van toepassing op alle ontwerpen voor een technisch voorschrift. Technische voorschriften omvatten:

  • technische specificaties;
  • andere eisen;
  • regels betreffende diensten; en
  • voorschriften die vervaardiging, invoer, verhandeling of gebruik van een product verbieden of die verlening of gebruik van een dienst of de vestiging als dienstverlener verbieden.

Overeenkomstig de richtlijn wordt onder een „product” het volgende verstaan: alle producten die industrieel worden vervaardigd, en alle landbouwproducten, met inbegrip van visproducten.

Met betrekking tot diensten is de richtlijn alleen van toepassing op diensten van de informatiemaatschappij die worden gedefinieerd als diensten die worden verleend tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten.

Een „technische specificatie” is een specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product, zoals kwaliteitsniveau, afmetingen, verpakking, etikettering, conformiteitsbeoordelingsprocedures enz. Onder deze term vallen ook productiemethoden en -procedés.

„Andere eisen” zijn eisen die ter bescherming van bijvoorbeeld de consument of het milieu worden opgelegd en betrekking hebben op de levenscyclus van het product nadat dit in de handel is gebracht, zoals voorwaarden voor gebruik, recycling of hergebruik. Deze voorwaarden moeten op significante wijze de samenstelling, de aard of de verhandeling van het product beïnvloeden.