Skip to main content
TRIS - European Commission

Какво представлява даден технически регламент?

Директива (ЕС) 2015/1535 се прилага за всички проекти на технически регламенти. Техническите регламенти включват:

  • технически спецификации;
  • други изисквания;
  • правила относно услугите; и
  • регламенти, които забраняват производството, вноса, предлагането на пазара или използването на даден продукт, или забраняват предоставянето или използването на услуга, или на учреждение като доставчик на услуга.

По смисъла на директивата „продукт“ се отнася за всеки промишлено произведен продукт и всеки земеделски продукт, включително рибни продукти.

По отношение на услугите директивата се прилага единствено за услуги на информационното общество, които се дефинират като всяка услуга, предоставяна срещу заплащане, дистанционно, чрез електронни средства и по индивидуално искане на даден получател на услугите.

„Техническата спецификация“ представлява спецификация, която се съдържа в даден документ, който определя характеристиките на даден продукт, като например размер, етикетиране, опаковане, степен на качество, процедура за оценка на съответствието и т.н. Този термин обхваща също така методите и процесите на производство.

„Други изисквания“ обхваща изискванията, наложени за даден продукт с цел опазване например на потребителите или на околната среда, и които засягат неговия жизнен цикъл след пускането му на пазара, например условия за ползване, повторно използване или рециклиране. Тези условия трябва обаче да влияят значително на състава или естеството на продукта или на неговото предлагане на пазара.