Skip to main content
TRIS - European Commission

Czym jest przepis techniczny?

Dyrektywa (UE) 2015/1535 ma zastosowanie do wszystkich projektów przepisów technicznych. Przepisy techniczne obejmują:

  • specyfikacje techniczne,
  • inne wymagania,
  • zasady dotyczące usług oraz
  • przepisy zakazujące produkcji, przywozu, wprowadzania do obrotu i stosowania produktu lub zakazujące świadczenia bądź korzystania z usługi lub ustanawiania dostawcy usług.

W rozumieniu dyrektywy "produkt" oznacza każdy wyprodukowany przemysłowo produkt lub każdy produkt rolniczy, włącznie z produktami rybnymi.

W odniesieniu do usług dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do usług społeczeństwa informacyjnego zdefiniowanych jako każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług.

"Specyfikacja techniczna" oznacza specyfikację zawartą w dokumencie, który opisuje wymagane cechy produktu, takie jak: wymiary, oznakowanie, opakowanie, poziom jakości, procedury oceny zgodności itp. Termin ten obejmuje również metody produkcji oraz przetwórstwa.

"Inne wymagania" oznaczają wymagania nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska, które wpływają na jego cykl życiowy po wprowadzeniu go na rynek, takie jak warunki użytkowania, powtórne przetwarzanie lub ponowne zastosowanie. Warunki te mogą jednak mieć istotny wpływ na skład lub rodzaj produktu lub jego obrót.