Skip to main content
TRIS - European Commission

Mikä on tekninen määräys?

Direktiiviä (EU) 2015/1535 sovelletaan kaikkiin teknisiä määräyksiä koskeviin ehdotuksiin. Teknisiä määräyksiä ovat

  • tekniset eritelmät,
  • muut vaatimukset,
  • palveluita koskevat määräykset ja
  • määräykset, joissa kielletään tuotteen valmistus, tuonti, kaupan pitäminen tai käyttö tai palvelujen tarjoaminen tai käyttö tai sijoittautuminen palvelujen tarjoajana.

Direktiivissä ”tuotteella” tarkoitetaan teollisesti valmistettua tuotetta ja maataloustuotetta, mukaan lukien kalastustuotteet.

Palvelujen osalta direktiiviä sovelletaan vain tietoyhteiskunnan palveluihin, jotka määritetään kaikiksi etäpalveluina sähköisessä muodossa palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettaviksi palveluiksi, joista maksetaan korvaus.

Tekninen eritelmä” on asiakirjaan sisältyvä eritelmä tuotteelta vaadittavista ominaisuuksista, kuten muun muassa mitoista, merkitsemisestä, pakkaamisesta, laadusta ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyistä. Tämä käsite sisältää myös valmistusmenetelmät ja -prosessit.

Muut vaatimukset” kattavat vaatimukset, jotka asetetaan tuotteelle esimerkiksi kuluttajan tai ympäristön suojelutarkoituksessa ja jotka koskevat tuotteen elinkaarta markkinoille saattamisen jälkeen eli käyttöedellytyksiä, uudelleenkäyttöä tai kierrätystä. Nämä edellytykset voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi tuotteen koostumukseen tai sen luonteeseen taikka sen kaupan pitämiseen.