Skip to main content
TRIS - European Commission

Direktiivi (EL) 2015/1535 kohaldatakse kõigile tehniliste normide eelnõudele. Tehniliste normide alla kuuluvad:

  • tehnilised kirjeldused;
  • muud nõuded;
  • teenuseid käsitlevad nõuded;
  • eeskirjad, millega keelatakse toote valmistamine, importimine, turustamine või kasutamine või millega keelatakse teenuse pakkumine või kasutamine või teenust pakkuva ettevõtte rajamine.

Direktiivi kohaselt on „toode” iga tööstuslikult valmistatud toode ja põllumajandustoode, kaasa arvatud kalandustoode.

Teenustega seonduvalt kohaldatakse direktiivi ainult infoühiskonna teenustele, mis on määratletud kui iga teenus, mida osutatakse tasu eest, vahemaa tagant elektroonilisel teel ja teenusesaaja isikliku taotluse alusel.

„Tehniline kirjeldus” on dokumendis sisalduv kirjeldus, millega nähakse ette toote nõutavad omadused nagu mõõtmed, märgistus, pakendamine, kvaliteeditase, vastavushindamise menetlus jne. See mõiste hõlmab ka tootmismeetodeid ja -protsesse.

„Muud nõuded” hõlmavad nõudeid, mis kehtestatakse tootele näiteks tarbijate või keskkonna kaitsmise eesmärgil ning mis mõjutavad tema olelusringi pärast turuleviimist, nt kasutamise, taaskasutamise või ringlussevõtu tingimused. Need tingimused võivad oluliselt mõjutada toote koostist, olemust või turustamist.