Skip to main content
TRIS - European Commission

Kaj je tehnični predpis?

Direktiva (EU) 2015/1535 se uporablja za vse osnutke tehničnih predpisov. Tehnični predpisi vključujejo:

  • tehnične specifikacije;
  • druge zahteve;
  • predpise o storitvah; in
  • predpise, ki prepovedujejo proizvodnjo, uvoz, trženje ali uporabo proizvoda ali ki prepovedujejo opravljanje ali uporabo storitve ali ustanovitev dobavitelja storitve.

V smislu Direktive „proizvod“ pomeni kateri koli industrijsko izdelan proizvod in kateri koli kmetijski proizvod, vključno z ribjimi proizvodi.

V zvezi s storitvami se Direktiva uporablja le za storitve informacijske družbe, opredeljene kot storitve, ki se zagotavljajo odplačno, na daljavo, elektronsko in na zahtevo prejemnika storitev.

„Tehnična specifikacija“ je v dokumentu vsebovana specifikacija, ki določa lastnosti proizvoda, kakor so mere, oznake, embalaža, stopnja kakovosti, postopki za ugotavljanje skladnosti itd. Ta izraz vključuje tudi proizvodne metode in postopke.

„Druge zahteve“ zajemajo zahteve, ki se nanašajo na proizvod zaradi varovanja na primer potrošnikov ali okolja in ki vplivajo na njegov življenjski cikel, potem ko je bil dan v promet, kakor so pogoji uporabe, vnovične uporabe ali recikliranja. Vendar morajo ti pogoji znatno vplivati na sestavo ali značilnost proizvoda ali na njegovo trženje.