Skip to main content
TRIS - European Commission

Vad är en teknisk föreskrift?

Direktiv (EU) 2015/1535 tillämpas på alla utkast till tekniska föreskrifter. Tekniska föreskrifter inkluderar

  • tekniska specifikationer,
  • övriga krav,
  • föreskrifter för tjänster, och
  • föreskrifter som förbjuder tillverkning, import, saluföring eller användning av en produkt eller som förbjuder tillhandahållande eller användning av en tjänst, eller etablering som tjänsteleverantör.

I direktivet avses med produkt alla industriellt tillverkade produkter och jordbruksprodukter, inbegripet fiskeprodukter.

Vad gäller tjänster gäller direktivet endast för informationssamhällets tjänster, vilka definieras som alla tjänster som tillhandahålls mot ersättning, på distans, med elektroniska medel och vid enskild begäran från tjänstens mottagare.

En teknisk specifikation är en specifikation i ett dokument som fastställer en produkts egenskaper, så som mått, märkning, förpackning, kvalitetsnivå, förfaranden för bedömning av överensstämmelse etc. Denna term omfattar även produktionsmetoder och produktionsprocesser.

Övriga krav omfattar krav på en produkt i syfte att skydda t.ex. konsumenter eller miljön och som påverkar dess livscykel när den har släppts ut på marknaden, som villkor för användning, återanvändning eller återvinning. Dessa villkor måste dock påverka produktens sammansättning, karaktär eller saluföring avsevärt.