Skip to main content
TRIS - European Commission

Et overblik over notifikationsproceduren

I henhold til direktiv (EU) 2015/1535 skal medlemsstater informere Kommissionen om alle udkast til tekniske forskrifter, før deres vedtagelse. Fra udkastets notifikationsdato begynder en tre måneders status quo-periode – under hvilken den notificerende medlemsstat ikke må vedtage den pågældende tekniske forskrift – hvilket giver Kommissionen og andre medlemsstater mulighed for at gennemgå den notificerede tekst og reagere hensigtsmæssigt.

Hvis det konstateres, at det notificerede udkast ville skabe en hindring for den frie bevægelighed for varer eller friheden til at yde informationssamfundets tjenester eller for sekundær EU-lovgivning, kan Kommissionen og de andre medlemsstater fremsætte en udførlig udtalelse til medlemsstaten, der har notificeret udkastet. Den udførlige udtalelse medfører en forlængelse af status quo-perioden med yderligere tre måneder for produkter og en yderligere måned for tjenester. Hvis der fremsættes en udførlig udtalelse, skal den pågældende medlemsstat forklare hvilke foranstaltninger den påtænker at gennemføre som svar på den udførlige udtalelse.

Kommissionen og medlemsstaterne kan også afgive kommentarer om et notificeret udkast, som tilsyneladende overholder Den Europæiske Unions lovgivning, men kræver yderligere præcisering vedrørende fortolkningen af denne. Den pågældende medlemsstat skal tage videst muligt hensyn til sådanne kommentarer.

Kommissionen kan også blokere et udkast i en periode på 12-18 måneder, hvis der gennemføres harmoniseringsarbejde på området eller dette er planlagt.

For at afslutte 2015/1535-proceduren skal medlemsstater informere Kommissionen om de endelige tekster, så snart disse er blevet vedtaget, med angivelse af ændringer i forhold til det notificerede udkast. Dette giver Kommissionen og andre medlemsstater mulighed for at kontrollere, hvorvidt den notificerende stat har taget hensyn til reaktionerne modtaget i løbet af proceduren.

Medlemsstater er forpligtet til at notificere udkastet til foranstaltningen på ny ved påbegyndelsen af en ny status quo-periode, hvis udkastet til teknisk forskrift er blevet ændret i væsentlig grad, som f.eks. en afkortning af den oprindeligt fastsatte anvendelsesfrist eller en udvidelse af anvendelsesområdet.

Direktivet indeholder også en hasteprocedure, som muliggør øjeblikkelig vedtagelse af et nationalt udkast under visse betingelser, som f.eks. alvorlige og uforudseelige omstændigheder vedrørende beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, beskyttelse af plantelivet eller befolkningens sikkerhed. Kommissionen træffer hurtigst muligt afgørelse om, hvorvidt anmodningen om hasteproceduren er berettiget. Hvis anmodningen om anvendelse af hasteproceduren accepteres af Kommissionen, finder status quo-perioden på tre måneder ikke anvendelse og den notificerede tekst kan vedtages øjeblikkeligt.

To af Domstolens domme har stor betydning for fortolkningen af 2015/1535-proceduren. Den første kaldes "CIA-Security" af 30. april 1996. I henhold til denne dom kan nationale domstole erklære nationale bestemmelser, som fejlagtigt ikke er blevet notificeret i overensstemmelse med 98/34-proceduren, for ikke-gyldig for enkeltpersoner. Den anden kaldes "Unilever" af 26. september 2000. I henhold til denne dom kan nationale domstole erklære en teknisk forskrift, som er blevet vedtaget i modstrid med forpligtelsen til at udskyde vedtagelsen af notificeret national lovgivning, altså manglende overholdelse af status quo-perioden, for ikke-gyldig for enkeltpersoner.

Fakta om notifikationsproceduren

Hvad sker der, når ...