Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoitusmenettely lyhyesti

Direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista teknisiä määräyksiä koskevista ehdotuksista ennen niiden hyväksymistä. Ehdotuksen ilmoittamispäivästä alkaa kolme kuukautta kestävä odotusaika, jonka aikana ilmoituksen antanut jäsenvaltio ei voi hyväksyä kyseistä teknistä määräystä ja jolloin komissio ja muut jäsenvaltiot voivat tutkia ilmoitetun säädöksen ja vastata siihen asianmukaisesti.

Jos havaitaan, että ilmoitetuista ehdotuksista voi aiheutua esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle tai tietoyhteiskunnan palveluiden vapaalle tarjoamiselle tai EU:n johdetulle oikeudelle, komissio ja muut jäsenvaltiot voivat antaa yksityiskohtaisen lausunnon ehdotuksen ilmoittaneelle jäsenvaltiolle. Yksityiskohtaisen lausunnon antaminen pidentää odotusaikaa vielä kolmella kuukaudella tuotteiden osalta ja yhdellä kuukaudella palveluiden osalta. Jos yksityiskohtainen lausunto annetaan, kyseessä olevan jäsenvaltion on annettava selvitys toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä yksityiskohtaisen lausunnon perusteella.

Komissio ja jäsenvaltiot voivat tehdä myös huomautuksia ilmoitetusta ehdotuksesta, joka vaikuttaa olevan yhdenmukainen Euroopan unionin lainsäädännön kanssa mutta jonka tulkintaa on selvennettävä. Kyseessä olevan jäsenvaltion on otettava tällaiset huomautukset huomioon mahdollisimman tarkasti.

Komissio voi myös estää ehdotuksen hyväksymisen 12–18 kuukauden ajaksi, jos samalla alalla on suunnitteilla tai käynnissä yhdenmukaistamistoimenpiteitä Euroopan unionin tasolla.

2015/1535-menettelyn päätteeksi jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle lopulliset säädökset heti, kun ne on hyväksytty, ja osoitettava tapaukset, joissa ilmoitettu ehdotus on hylätty, jotta 2015/1535-menettely voidaan saattaa päätökseen. Näin komissio ja muut jäsenvaltiot voivat tarkastaa, onko ilmoituksen antanut valtio ottanut huomioon menettelyn aikana esitetyt havainnot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava säädösehdotus uudestaan uutta odotusaikaa soveltaen, jos teknistä määräystä koskevaan ehdotukseen tehdään merkittäviä muutoksia, esimerkiksi täytäntöönpanolle alun perin suunniteltua aikataulua nopeutetaan tai soveltamisalaa laajennetaan.

Direktiivissä säädetään myös kiireellisestä menettelystä, jonka myötä kansallinen ehdotus voidaan hyväksyä välittömästi tietyin edellytyksin, toisin sanoen tapauksissa, joissa on kyse ”vakavasta ja ennakoimattomasta tilanteesta ja jotka liittyvät ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun, kasvien suojeluun tai turvallisuuteen”. Komissio päättää mahdollisimman nopeasti, onko kiireellisen menettelyn soveltaminen oikeutettua. Jos komissio hyväksyy kiireellisen menettelyn soveltamispyynnön, kolmen kuukauden odotusaikaa ei sovelleta, ja ilmoitettu säädös voidaan hyväksyä välittömästi.

Tuomioistuin on antanut kaksi erittäin tärkeää 2015/1535-menettelyn tulkintaa koskevaa tuomiota. Ensimmäinen niistä on 30 päivänä huhtikuuta 1996 asiassa ”CIA Security” annettu tuomio, jonka mukaisesti kansalliset tuomioistuimet voivat jättää soveltamatta yksityisiin kansallista säännöstä, jota ei ole ilmoitettu 98/34-menettelyssä, vaikka niin olisi pitänyt toimia. Toinen tuomio on 26 päivänä syyskuuta 2000 asiassa ”Unilever” annettu tuomio, jonka mukaisesti kansalliset tuomioistuimet voivat jättää soveltamatta yksityisiin teknistä määräystä, joka on hyväksytty ilmoitetun kansallisen lainsäädännön hyväksymisen lykkäämisvelvoitteen vastaisesti, toisin sanoen odotusaikaa noudattamatta.

Tietoja ilmoitusmenettelystä

Mitä tapahtuu, jos ...