Skip to main content
TRIS - European Commission

Sammenligning af TBT- og 2015/1535-procedurerne

Direktiv (EU) 2015/1535 (direktivet) fastlægger et notifikationssystem, der giver medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at kontrollere det notificerede lovgivningsudkasts overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Aftalen om tekniske handelshindringer (TBT-aftalen) er en aftale under Verdenshandelsorganisationen (WTO). Heri er der fastlagt en notifikationsprocedure, der giver alle WTO-medlemmer, herunder EU og dens medlemsstater, ret til at vurdere, hvorvidt tekniske forskrifter og procedurer for overensstemmelsesvurderinger vedrørende produkter ikke skaber unødvendige hindringer for den internationale handel.

2015/1535- og TBT-procedurerne har samme tilgrundliggende filosofi, nemlig forebyggelse af handelshindringer, og har tilsvarende anvendelsesområde – tekniske forskrifter og procedurer for overensstemmelsesvurdering. Der eksisterer dog visse forskelle i forhold til anvendelsesområde og procedure, som er fremhævet nedenfor. Når en notifikation i henhold til direktiv (EU) 2015/1535 opfylder betingelserne i TBT-aftalen, skal udkastet til foranstaltning notificeres ved hjælp af begge instrumenter.

Notifikationskriterier

Ifølge direktivet skal alle tekniske forskrifter vedrørende produkter og regler om informationssamfundets tjenester notificeres, med visse undtagelser. Direktivet indeholder ikke nogen "de minimis"-regel vedrørende udkastet til foranstaltnings indvirkning på handel inden for EU.

TBT-aftalen indeholder en forpligtelse til kun at notificere tekniske forskrifter og procedurer for overensstemmelsesvurdering, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  • Der findes ingen relevante internationale standarder (for tekniske forskrifter) eller ingen relevante vejledninger og anbefalinger udstedt af et internationalt standardiseringsorgan (for procedurer for overensstemmelsesvurdering) eller den foreslåede tekniske forskrift eller procedure for overensstemmelsesvurdering er ikke i overensstemmelse med relevante internationale standarder eller relevante vejledninger og anbefalinger udstedt af et internationalt standardiseringsorgan.
  • Den tekniske forskrift eller procedure for overensstemmelsesvurdering kan have en væsentlig indvirkning på handel mellem andre medlemmer ("de minimis"-reglen).

Anvendelsesområde og definitioner

Direktivet foreskriver en notifikation af udkast til tekniske forskrifter og procedurer for overensstemmelsesvurdering vedrørende produkter og informationssamfundets tjenester. TBT-aftalen fastsætter kun en notifikation af udkast til regler om tekniske forskrifter og udkast til procedurer for overensstemmelsesvurdering vedrørende produkter. Begrebet "teknisk forskrift" i direktivet er derfor bredere end definitionen i TBT-aftalen, da det også indeholder regler om informationssamfundets tjenester.

Desuden finder TBT-aftalen ikke anvendelse for sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger som defineret i bilag A til aftalen om anvendelse af sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger (SPS-aftalen). Direktivet finder derimod anvendelse for sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger.

Status quo-periode

I direktivet er der fastlagt meget strenge status quo-perioder mellem notifikationen og vedtagelsen af et udkast til teknisk forskrift. Den indledende status quo-periode på tre måneder kan forlænges til fire eller seks måneder, hvis en medlemsstat eller Kommissionen fremsætter en udførlig udtalelse. Den forlænges yderligere til 12 eller 18 måneder, hvis Kommissionen beslutter at blokere udkastet med henblik på harmoniseringsarbejde på EU-niveau. Direktivet fastsætter ikke noget bestemt interval mellem vedtagelsen af en teknisk forskrift og den ikrafttrædelse.

TBT-aftalen indeholder ingen status quo-perioder. Den fastsætter kun, at medlemmer skal have rimelig tid til at fremsætte kommentarer og at medlemmer skal sørge for, at der forløber et rimeligt tidsrum mellem offentliggørelsen af tekniske forskrifter eller krav vedrørende procedurer for overensstemmelsesvurdering og deres ikrafttrædelse. TBT-komitéen anbefaler, at anvende en periode på mindst 60 dage for at give mulighed for kommentarer og tilskynder til at forlænge denne periode til 90 dage. Tidsrummet mellem offentliggørelsen af en tekst og dens ikrafttrædelse bør være på 6 måneder.

Reaktioner

I henhold til direktivet må medlemsstater og Kommissionen fremsætte reaktioner vedrørende notificerede udkast i form af kommentarer og udførlige udtalelser. Kommissionen kan også blokere notificeret lovgivning.

I henhold til TBT-aftalen må medlemmer kun fremsætte kommentarer vedrørende notificerede udkast og anmode om en drøftelse af disse kommentarer. Det notificerende medlem bør tage hensyn til sådanne kommentarer og drøftelser.

Hastesager

Både direktivet og TBT-aftalen indeholder særlige hasteprocedurer.

Direktivet tillader presserende vedtagelse af en teknisk forskrift, hvis den på forhånd er blevet notificeret på udkaststadiet og er blevet godkendt af Kommissionen.

TBT-aftalen tillader hastevedtagelse af lovgivning uden forudgående notificering på udkaststadiet. Efter vedtagelsen skal det pågældende medlem dog notificere den vedtagne foranstaltning og forklare årsagerne, der retfærdiggjorte hastebehandlingen.

Konsekvenser af manglende overholdelse af forpligtelser

I overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols retspraksis medfører manglende overholdelse af notifikationspligten eller opretholdelse af status quo-perioderne anført i direktivet, at den pågældende tekniske forskrift er uden retskraft.

Manglende overholdelse af notifikationspligten i TBT-aftalen omfatter WTO-medlemmets internationale ansvar og kan medføre en handelstvist inden for rammerne af WTO.