Skip to main content
TRIS - European Commission

Postopek priglasitve na kratko

V skladu z Direktivo (EU) 2015/1535  morajo države članice obvestiti Komisijo o vseh tehničnih predpisih pred njihovim sprejetjem. Na datum priglasitve osnutka se prične trimesečno obdobje mirovanja – med katerim priglasitvene države članice ne smejo sprejeti zadevnega tehničnega predpisa – Komisija in druge države članice lahko preučijo priglašeno besedilo in ustrezno odgovorijo.

Če se izkaže, da lahko priglašeni osnutki ustvarijo ovire za prosti pretok blaga ali zagotavljanje storitev informacijske družbe ali v sekundarni zakonodaji EU, lahko Komisija in druge države članice državi članici, ki je priglasila osnutek, posredujejo podrobno mnenje. Podrobno mnenje obdobje mirovanja podaljša za dodatne tri mesece za proizvode in dodaten mesec za storitve. V primeru izdaje podrobnega mnenja mora zadevna država članica pojasniti ukrep, ki ga namerava sprejeti kot odziv na podrobno mnenje.

Komisija in države članice lahko tudi podajo pripombe k priglašenemu osnutku, za katerega se zdi, da je v skladu z zakonodajo Evropske unije, vendar zahteva dodatna pojasnila v zvezi z njegovo razlago. Zadevna država članica mora v največji možni meri upoštevati takšne pripombe.

Komisija lahko osnutek tudi blokira za obdobje 12 do 18 mesecev, če je treba uskladiti zakonodajo EU ali uskladitev zadevnega področja že poteka.

Ob koncu postopka 2015/1535 morajo države članice Komisijo obvestiti o končnih besedilih takoj po njihovem sprejetju in navesti primere, v katerih je bil priglašeni osnutek opuščen, s čimer se postopek 2015/1535 lahko zaključi. S tem se tudi omogoči Komisiji in drugim državam članicam, da preverijo, ali je priglasitvena država upoštevala odzive, prejete med postopkom.

Države članice morajo ponovno priglasiti osnutek ukrepa z uporabo novega obdobja mirovanja, če se tehnični predpis znatno spremeni, če na primer pride do skrajšanja prvotno predvidenega časovnega razporeda za izvedbo ali razširitve obsega.

Direktiva predvideva tudi nujni postopek, ki je zasnovan tako, da se omogoči takojšnje sprejetje nacionalnega osnutka pod določenimi pogoji, npr. „resne in nepredvidljive okoliščine v zvezi z zaščito javnega zdravja ali varnosti, zaščito živali ali ohranitvijo rastlin“. Komisija se v najkrajšem možnem času odloči o utemeljenosti nujnega postopka. Če Komisija odobri zahtevo za nujni postopek, se ne uporabi trimesečnega obdobja mirovanja in priglašeno besedilo je mogoče sprejeti takoj.

V zvezi z razlago postopka  2015/1535 obstajata dve zelo pomembni sodbi Sodišča. Prva se imenuje „CIA-Security“ z dne 30. aprila 1996, po kateri lahko nacionalna sodišča nacionalni predpis, ki ni bil priglašen na podlagi „postopka 98/34“, čeprav bi moral biti, razglasijo kot neveljavnega za fizične osebe. Druga se imenuje „Unilever“ z dne 26. septembra 2000, po kateri lahko nacionalna sodišča tehnični predpis, sprejet v nasprotju z obveznostjo odložitve sprejetja priglašene nacionalne zakonodaje, npr. zaradi upoštevanja obdobja mirovanja, prav tako razglasijo kot neveljavnega za fizične osebe.

Hitre povezave postopka priglasitve

Kaj se zgodi, ko ...