Skip to main content
TRIS - European Commission

Trumpai apie pranešimo procedūrą

Vadovaudamosi Direktyva (ES) 2015/1535 valstybės narės turi informuoti Komisiją apie kiekvieno techninio reglamento projektą iki jo priėmimo. Nuo pranešimo apie projektą dienos, trijų mėnesių atidėjimo laikotarpiu, per kurį pranešanti valstybė narė negali priimti aktualaus techninio reglamento, suteikiama galimybė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms išnagrinėti tekstą, apie kurį buvo pranešta, ir atitinkamai sureaguoti.

Jeigu paaiškėja, kad dėl projektų, apie kuriuos buvo pranešta, gali kilti kliūčių laisvai judėti prekėms ar laisvai teikti informacinės visuomenės paslaugas arba ES antriniams teisės aktams, Komisija ir kitos valstybės narės gali pateikti išsamią nuomonę valstybei narei, kuri pranešė apie projektą. Po išsamios nuomonės gali būti pratęstas atidėjimo laikotarpis papildomiems trims mėnesiams dėl gaminių ir papildomam vienam mėnesiui dėl paslaugų. Jeigu pateikiama išsami nuomonė, susijusi valstybė narė turi paaiškinti, kokių veiksmų ji ketina imtis reaguodama į išsamią nuomonę.

Komisija ir valstybės narės taip pat gali pateikti pastabas apie projektą, dėl kurio buvo pateiktas pranešimas, kad šis projektas veikiausiai atitinka Europos Sąjungos teisę, bet reikalingas jo supratimo paaiškinimas. Susijusi valstybė narė turi kiek įmanoma atsižvelgti į tokias pastabas.

Komisija taip pat gali nepatvirtinti projekto 12–18 mėnesių laikotarpiui, jeigu toje pačioje srityje bus pradėtas vykdyti ar jau vykdomas Europos Sąjungos derinimo darbas.

Direktyvoje 2015/1535 nustatytos procedūros pabaigoje valstybės narės privalo informuoti Komisiją apie galutinius tekstus, kai tik tie tekstai yra priimami, ir nurodyti atvejus, kai projekto, apie kurį buvo pranešta, buvo atsisakyta, kad būtų galima baigti Direktyvoje 2015/1535 nustatytą procedūrą. Tokiu būdu Komisija ir kitos valstybės narės taip pat gali patikrinti, ar pranešanti valstybė atsižvelgė į procedūros metu išreikštus atsiliepimus.

Valstybės narės yra įpareigotos pakartotinai informuoti apie numatomą taikyti priemonę taikant naują atidėjimo laikotarpį, jeigu atliekami svarbūs pakeitimai techninio reglamento projekte, tokie kaip, pavyzdžiui, termino, kuris iš pradžių buvo numatytas taikymo sričiai įgyvendinti ar išplėsti, sutrumpinimas.

Direktyvoje taip pat numatoma skubos procedūra, kuri parengta siekiant skubiai priimti nacionalinį projektą tam tikromis sąlygomis, t. y. „rimtomis ir nenumatytomis aplinkybėmis, susijusiomis su visuomenės sveikatos apsauga ar sauga, gyvūnų apsauga ar augalų išsaugojimu“. Komisija turi pateikti skubos procedūrą pateisinančias aplinkybes kiek įmanoma greičiau. Jeigu Komisija priima prašymą taikyti skubos procedūrą, trijų mėnesių atidėjimo laikotarpis netaikomas ir iš karto gali būti priimtas tekstas, apie kurį pranešama.

Su Direktyvoje 2015/1535 nustatytos procedūros supratimu yra susiję du labai svarbūs Teisingumo Teismo nuosprendžiai. Pirmojo pavadinimas „CIA-Security“ (1996 m. balandžio 30 d.), kuriuo remiantis gali būti paskelbta, kad nacionaliniai teismai nacionalinės priemonės, apie kurią nebuvo pranešta pagal „Direktyvoje 98/34 nustatytą procedūrą“, nors ir turėjo būti pranešta, netaiko asmenims. Antrasis – 2000 m. rugsėjo 26 d. „Unilever“, kuriuo remiantis taip pat gali būti paskelbta, kad nacionaliniai teismai techninio reglamento, priimto pažeidžiant įsipareigojimą atidėti nacionalinių įstatymų, apie kuriuos pranešta, priėmimą, t. y. laikytis atidėjimo laikotarpio, netaiko asmenims.

Pranešimo procedūros faktai trumpai

Kas būna, jei ...