Skip to main content
TRIS - European Commission

An nós imeachta um fhógra a thabhairt go hachomair

De réir Threoir (AE) 2015/1535, ní mór do na Ballstáit an Coimisiún a chur ar an eolas faoi aon dréachtrialachán teicniúil sula nglacfar leis. Ag tosú ón dáta a dtabharfar fógra faoin dréacht, cuireann tréimhse neamhghníomhaíochta trí mhí – nach féidir leis an mBallstát a thugann fógra an rialachán teicniúil i dtrácht a ghlacadh lena linn – ar chumas an Choimisiúin agus na mBallstát eile scrúdú a dhéanamh ar an téacs ar tugadh fógra faoi agus freagairt iomchuí a thabhairt.

I gcás ina dtagann sé chun solais go bhféadfadh na dréachtaí ar tugadh fógra fúthu bacainní a chur ar shaorghluaiseacht earraí nó ar shaorsholáthar sheirbhísí na Sochaí Faisnéise nó ar reachtaíocht thánaisteach AE, féadfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit eile tuairim mhionsonraithe a chur faoi bhráid an Bhallstáit a thug fógra faoin dréacht. Tá sé d’éifeacht ag an tuairim mhionsonraithe síneadh breise trí mhí a chur leis an tréimhse neamhghníomhaíochta i gcás táirgí agus aon mhí bhreise amháin i gcás seirbhísí. I gcás ina n-eiseofar tuairim mhionsonraithe, ní mór don Bhallstát lena mbaineann míniú a thabhairt ar an ngníomhaíocht atá beartaithe aige a dhéanamh mar fhreagairt ar an tuairim mhionsonraithe.

Is féidir leis an gCoimisiún agus leis na Ballstáit barúlacha a thabhairt freisin maidir le dréacht ar tugadh fógra faoi, ar dréacht é a dhealraíonn a bheith i gcomhréir le dlí an Aontais Eorpaigh ach lena n-éilítear soiléiriú ar léirmhíniú an dréachta sin. Déanfaidh an Ballstát lena mbaineann na barúlacha sin a bhreithniú a mhéid is féidir.

Ina theannta sin, is féidir leis an gCoimisiún bac a chur ar dhréacht ar feadh tréimhse idir 12 mhí agus 18 mí má táthar chun tabhairt faoi obair chomhchuibhithe de chuid an Aontais Eorpaigh nó má tá an obair sin ar siúl cheana féin sa réimse céanna.

Ag deireadh nós imeachta 2015/1535, tá sé de cheangal ar na Ballstáit na téacsanna críochnaitheacha a chur in iúl don Choimisiún a luaithe a ghlacfar na téacsanna sin agus cásanna a chur in iúl inar éiríodh as an dréacht ar tugadh fógra faoi, ionas go bhféadfar nós imeachta 2015/1535 a dhúnadh. Leis sin, ceadaítear don Choimisiún agus do Bhallstáit eile a sheiceáil ar chuir an Ballstát a thugann fógra na freagairtí a fuarthas le linn an nós imeachta san áireamh.

Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit fógra a thabhairt an athuair maidir leis an dréachtbheart le cur i bhfeidhm tréimhse neamhghníomhaíochta nua má dhéantar athruithe móra ar an dréachtrialachán teicniúil, amhail, mar shampla, giorrú a dhéanamh ar an amchlár a bhí beartaithe i dtosach maidir leis an raon feidhme a chur chun feidhme nó a shíneadh.

Foráiltear sa Treoir freisin do nós imeachta práinne, atá ceaptha chun go bhféadfar dréacht náisiúnta a ghlacadh láithreach, faoi réir coinníollacha áirithe, i.e. ‘imthosca tromchúiseacha agus neamh-intuartha a bhaineann le cosaint na sláinte poiblí nó na sábháilteachta poiblí, le cosaint ainmhithe nó le caomhnú plandaí’. Cinneann an Coimisiún an bonn cirt atá leis an nós imeachta práinne a luaithe is féidir. Má ghlacann an Coimisiún leis an iarratas an nós imeachta práinne a chur i bhfeidhm, níl feidhm ag an tréimhse neamhghníomhaíochta trí mhí agus féadtar an téacs ar tugadh fógra faoi a ghlacadh láithreach.

Tá dhá bhreithiúnas an-tábhachtach ón gCúirt Bhreithiúnais a bhaineann le léirmhíniú nós imeachta 2015/1535. Tugtar 'Slándáil-CIA' an 30 Aibreán 1996 ar an gcéad cheann agus dá réir, féadann na cúirteanna náisiúnta foráil náisiúnta nár fógraíodh faoin ‘nós imeachta 98/34' a dhearbhú neamh-infheidhme maidir le daoine aonair. Tugtar ‘Unilever’ ar an dara ceann an 26 Meán Fómhair 2000, agus dá réir, is féidir leis na cúirteanna náisiúnta a dhearbhú freisin nach bhfuil feidhm ag rialachán teicniúil, a glacadh de shárú ar an oibleagáid glacadh reachtaíochta náisiúnta ar tugadh fógra ina leith a chur ar athló, i.e.  an tréimhse neamhghníomhaíochta a urramú, féadann cúirteanna náisiúnta é a dhearbhú neamh-infheidhme maidir le daoine aonair.

Mearfhíricí faoin Nós Imeachta um Fhógraí

Cad a tharlaíonn nuair ...