Skip to main content
TRIS - European Commission

Enese kuuldavaks tegemine

Kui teid on teavitatud projektist, mis võib tekitada probleeme või tõkkeid teie kutsetegevusele, andke oma arvamusest kindlasti Euroopa Komisjonile teada. Komisjon võtab neid märkusi direktiivi (EL) 2015/1535 raames teatatavate uute õigusaktide eelnõude analüüsimisel arvesse.

Kelle poole pöörduda?

Huvitatud pooled võivad oma märkused saata otse Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi üksusele B2 „Tehniliste tõkete vältimine”. Kõik aadressid ja e-posti aadressid on leitavad rubriigi  „Kontaktandmed” alt.

Millist teavet ja millal peaksin saatma?

Te võite võtta meiega ühendust e-posti teel. E-kiri peaks sisaldama teie ettevõtte nime, teatise viitenumbrit ja teatise teemat, samuti põhjendust, miks te leiate, et see võib tekitada teie tegevusele tõkkeid (nt seetõttu, et meede eristab välismaiseid ja kohalikke tooteid või on ülemäära koormav või ei ole kooskõlas ELi õigusaktidega).

Soovitame teil meiega ühendust võtta niipea kui võimalik, et meil oleks piisavalt aega teie märkuseid analüüsida ning esitada vajaduse korral täiendavaid küsimusi. Parimal juhul võiksid teie märkused meieni jõuda vähemalt 5 nädalat enne TRIS-andmebaasis märgitud ooteaja lõppu.

Mis saab edasi?

Tuginedes ettevõtjate vastustele ja enda analüüsile otsustab Euroopa Komisjon, kas esitada direktiivi 2015/1535 protseduuri raames vastus või mitte. Vastuse esitamise korral saadetakse see järgnevalt teavitavale liikmesriigile.

Teave selle kohta, et direktiivi (EL) 2015/1535 raames saadeti vastus, esitatakse ka TRISi avalikul veebisaidil. Siiski ei ole vastuste sisu üldsusele kättesaadav. Neile juurdepääsu reguleerib määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele. Te võite paluda nendele dokumentidele juurdepääsu, saates e-kirja aadressil GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu, märkides dokumendid, millega soovite tutvuda.