Skip to main content
TRIS - European Commission

Má cuireadh tú ar an eolas faoi thionscadal a d‘fhéadfadh fadhbanna a chruthú nó a d’fhéadfadh bac a chur ar do ghníomhaíochtaí gairmiúla, ná bíodh drogall ort do thuairim a chur in iúl don Choimisiún Eorpach. Cuirfidh an Coimisiún na barúlacha sin san áireamh agus anailís á déanamh aige ar dhréachtreachtaíocht nua ar tugadh fógra fúithi faoi chuimsiú Threoir (AE) 2015/1535.

Cé leis is féidir teagmháil a dhéanamh?

Is féidir le páirtithe leasmhara a mbarúlacha a chur go díreach chuig an gCoimisiún Eorpach, An Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht, agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide, aonad E3 “Bacainní teicniúla a chosc”. Tá gach seoladh agus ríomhphost ar fáil faoi "Teagmháil".

Cén fhaisnéis ba cheart dom a sheoladh agus cathain?

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost. Ba cheart ainm do chuideachta, tagairt an fhógra agus ábhar an fhógra a bheith ar an ríomhphost, chomh maith leis an bhfáth a measann tú go bhféadfadh sé bacainní a chur ar do chuid gníomhaíochtaí (e.g. toisc go ndéanann an beart idirdhealú i measc táirgí eachtracha agus náisiúnta nó toisc go bhfuil ualach rómhór ag baint leis, nó nach bhfuil sé i gcomhréir le dlí an Aontais).

Molaimid duit teagmháil a dhéanamh linn a luaithe is féidir, ionas go mbeidh dóthain ama againn chun anailís a dhéanamh ar do chuid barúlacha agus, más gá, ceisteanna breise a chur ort. Go hidéalach, ba cheart dúinn do bharúlacha a bheith againn 5 seachtaine ar a laghad roimh dheireadh na tréimhse neamhghníomhaíochta atá sonraithe i mbunachar sonraí an Chórais Faisnéise um Rialachán Teicniúil.

Cad í an chéad chéim eile?

Cinneann an Coimisiún Eorpach, bunaithe ar na freagairtí ó ghnólachtaí agus bunaithe ar a anailís féin, cibé acu an dtabharfaidh sé freagairt laistigh de nós imeachta 2015/1535. Má eisítear freagairt, cuirfear í chuig an mBallstát atá ag tabhairt an fhógra.

Áirítear faisnéis gur seoladh freagairt faoi Threoir (AE) 2015/1535 ar shuíomh gréasáin poiblí an Chórais Faisnéise um Rialachán Teicniúil. Níl ábhar na bhfreagairtí le fáil go poiblí, áfach. Tá an rochtain orthu á rialú ag Rialachán (CE) Uimh.1049/2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin. Is féidir leat rochtain ar na doiciméid sin a iarraidh ach ríomhphost a sheoladh chuig GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu. agus an doiciméad a bhfuil spéis agat ann a lua.