Skip to main content
TRIS - European Commission

Comparáid idir 2015/1535 agus BTT

Déantar foráil i dTreoir (AE) 2015/1535 (an Treoir) maidir le córas fógra lena gceadaítear do na Ballstáit agus don Choimisiún comhoiriúnacht na dréachtreachtaíochta ar tugadh fógra ina leith le dlí an Aontais a sheiceáil.

Is comhaontú de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) é an Comhaontú maidir le Bacainní Teicniúla ar Thrádáil (Comhaontú EDT-BTT). Déantar foráil ann maidir le nós imeachta um fhógra a thabhairt lena gceadaítear do gach comhalta den Eagraíocht Dhomhanda Trádála, lena n-áirítear an tAontas agus a Bhallstáit, a mheas nach gcruthaíonn rialacháin theicniúla agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta a bhaineann le táirgí bacainní nach bhfuil gá leo ar thrádáil idirnáisiúnta.

Baineann an fhealsúnacht chéanna le nósanna imeachta 2015/1535 agus le nósanna imeachta EDT-BTT – maidir le bacainní ar thrádáil a chosc – agus tá cuimsiú comhchosúil acu araon – rialacháin theicniúla agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta. Tá difríochtaí ann, áfach, ó thaobh raon feidhme agus nós imeachta de, agus aibhsítear thíos iad. Nuair a chomhlíonann fógra faoi Threoir (AE) 2015/1535 na coinníollacha faoi Chomhaontú EDT-TBT, ní mór fógra a thabhairt faoin dréachtbheart faoin dá ionstraim.

Critéir maidir le fógra a thabhairt

De réir na Treorach agus faoi réir eisceachtaí áirithe, ní mór fógra a thabhairt faoi aon rialachán teicniúil maidir le táirgí agus faoi aon riail maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise. Níl aon riail “de minimis” sa Treoir a bhaineann le tionchar an dréachtbhirt ar thrádáil laistigh den Aontas Eorpach.

Ní fhoráiltear i gComhaontú EDT-BTT don oibleagáid fógra a thabhairt maidir le rialacháin theicniúla nó nósanna imeachta um measúnú comhréireachta ach amháin má chomhlíontar an dá choinníoll seo a leanas:

  • níl aon chaighdeáin idirnáisiúnta ábhartha ann (le haghaidh rialachán teicniúil) ná níl aon treoracha ná moltaí ábhartha ann arna n-eisiúint ag comhlacht idirnáisiúnta um chaighdeánú (i gcás nósanna imeachta um measúnú comhréireachta) nó níl an rialachán teicniúil atá beartaithe nó an nós imeachta um measúnú comhréireachta atá beartaithe i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta ábhartha nó treoracha agus moltaí ábhartha arna n-eisiúint ag eagraíocht idirnáisiúnta um chaighdeánú;
  • féadfaidh éifeacht shuntasach a bheith ag an rialachán teicniúil nó ag an nós imeachta um measúnú comhréireachta ar thrádáil Chomhaltaí eile (riail “de minimis”).

Raon feidhme agus sainmhínithe

Déantar foráil sa Treoir maidir le fógra a thabhairt faoi dhréachtrialacháin theicniúla agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta maidir le táirgí agus maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise. Ní fhoráiltear i gComhaontú EDT-BTT ach d’fhógra a thabhairt faoi dhréachtrialacha maidir le rialacháin theicniúla agus dréachtnósanna imeachta um measúnú comhréireachta i ndáil le táirgí. Dá bhrí sin, tá coincheap an ‘rialacháin theicniúil’ sa Treoir níos leithne ná an coincheap atá i gComhaontú EDT-BTT, ós rud é go n-áirítear ann freisin rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise.

Ina theannta sin, níl feidhm ag Comhaontú EDT-BTT maidir le bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn A a ghabhann leis an gComhaontú maidir le Bearta Sláintíochta agus Fíteashláintíochta a Chur i bhFeidhm (Comhaontú SPS). I gcodarsnacht leis sin, tá feidhm ag an Treoir maidir le bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta.

Tréimhse neamhghníomhaíochta

Leagtar síos leis an Treoir tréimhsí neamhghníomhaíochta an-diana idir fógra a thabhairt faoi dhréachtrialachán teicniúil agus glacadh an dréachtrialacháin sin. Féadfar an tréimhse neamhghníomhaíochta 3 mhí tosaigh a shíneadh go 4 mhí nó 6 mhí má eisíonn Ballstát nó an Coimisiún tuairim mhionsonraithe. Cuirtear síneadh 12 mhí nó 18 mí leis an tréimhse sin má chinneann an Coimisiún an dréachtreachtaíocht a bhlocáil ar mhaithe le hobair chomhchuibhithe ar leibhéal an Aontais. Ní leagtar síos sa Treoir aon tréimhse idir rialachán teicniúil a ghlacadh agus a theacht i bhfeidhm.

Ní dhéantar foráil i gComhaontú EDT-BTT do thréimhsí neamhghníomhaíochta. Ní fhoráiltear ann ach go gcaithfear tréimhse réasúnach ama a thabhairt do Chomhaltaí eile barúlacha a thabhairt agus go gceadóidh na Comhaltaí eatramh réasúnta idir foilsiú rialachán teicniúil nó ceanglais theicniúla maidir le nósanna imeachta um measúnú comhréireachta agus a dteacht i bhfeidhm. Mhol an Coiste um Bacainní Teicniúla don Trádáil go mbeadh tréimhse 60 lá ar a laghad ann chun barúlacha a fháil agus mhol sé go gcuirfí síneadh leis an tréimhse sin go dtí 90 lá. Ba cheart tréimhse 6 mhí a bheith ann idir foilsiú téacs agus a theacht i bhfeidhm.

Freagairtí

Faoin Treoir, féadfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún tuairimí a eisiúint maidir le dréachtaí ar tugadh fógra fúthu i bhfoirm barúlacha agus tuairimí mionsonraithe. Féadfaidh an Coimisiún freisin bac a chur ar reachtaíocht a dtugtar fógra ina leith.

Faoi Chomhaontú EDT-BTT, ní fhéadfaidh na Comhaltaí barúlacha a eisiúint ach amháin maidir le dréachtaí ar tugadh fógra fúthu agus a iarraidh go ndéanfar plé ar na barúlacha sin. Ba cheart don Chomhalta a thugann fógra faoi na barúlacha agus na pléití sin a chur san áireamh.

Práinn

Leagtar síos nósanna imeachta práinne speisialta sa Treoir agus i gComhaontú EDT-BTT araon.

Ceadaítear leis an Treoir rialachán teicniúil a ghlacadh go práinneach faoi réir réamhfhógra a thabhairt ag céim an dréachta agus formheas ón gCoimisiún ina leith.

Le Comhaontú EDT-BTT ceadaítear reachtaíocht a ghlacadh go práinneach gan réamhfhógra a thabhairt ag céim an dréachta. Mar sin féin, tar éis an ghlactha, ní mór don Chomhalta lena mbaineann fógra a thabhairt faoin mbeart a glacadh agus míniú a thabhairt ar na cúiseanna atá leis an bpráinn.

Toradh ar neamhchomhlíonadh oibleagáidí

I gcomhréir le cásdlí na Cúirte Breithiúnais, mura gcomhlíontar na hoibleagáidí maidir le fógra a thabhairt agus na tréimhsí neamhghníomhaíochta dá bhforáiltear sa Treoir a urramú, ní féidir an rialachán teicniúil atá i gceist a fhorfheidhmiú.

Tá freagracht idirnáisiúnta ar Chomhalta EDT i gceist le neamhchomhlíonadh na hoibleagáide fógra a thabhairt i gComhaontú EDT-BTT agus d’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le díospóid trádála faoi chuimsiú EDT.