Skip to main content
TRIS - European Commission

Jämförelse av TBT-avtalet och 2015/1535-förfarandet

Direktiv (EU) 2015/1535 (direktivet) sörjer för ett anmälningssystem som gör att medlemsstater och kommissionen kan kontrollera anmälda lagutkasts förenlighet med EU:s lagstiftning.

Avtalet om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) är ett avtal från Världshandelsorganisationen (WTO). Det sörjer för ett anmälningsförfarande som gör att allaWTO-medlemmar, inbegripet EU och dess medlemsstater, kan bedöma att tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse gällande produkter inte skapar onödiga hinder för internationell handel.

2015/1535-förfarandet och TBT-avtalet har samma utgångspunkt – förebyggande av hinder för handel – och har liknande omfattning – tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. Vissa skillnader vad gäller omfattning och förfarande finns dock och är markerade nedan. När en anmälan enligt direktiv 98/34/EG uppfyller villkoren enligt TBT-avtalet måste åtgärdsutkastet anmälas enligt bägge instrument.

Anmälningskriterier

Enligt direktivet och enligt vissa undantag måste alla tekniska föreskrifter om produkter och alla regler om informationssamhällets tjänster anmälas. Direktivet innehåller ingen ”de minimis”-regel gällande åtgärdsutkastets inverkan på handel inom unionen.

TBT-avtalet föreskriver endast en skyldighet att anmäla tekniska föreskrifter eller förfaranden för bedömning av överensstämmelse om följande två villkor är uppfyllda:

  • Det finns inga relevanta internationella standarder (för tekniska föreskrifter) eller inga relevanta riktlinjer eller rekommendationer som utfärdats av ett internationellt standardiseringsorgan (för förfaranden för bedömning av överensstämmelse) eller den föreslagna tekniska föreskriften eller det föreslagna förfarandet för bedömning av överensstämmelse överensstämmer inte med relevanta internationella standarder eller relevanta riktlinjer och rekommendationer som utfärdats av ett internationellt standardiseringsorgan.
  • Den tekniska föreskriften eller förfarandet för överensstämmelse kan ha en betydande inverkan på handeln för övriga medlemmar (”de minimis”-regeln).

Omfattning och definitioner

Direktivet föreskriver anmälan av utkast till tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse för produkter samt för informationssamhällets tjänster. TBT-avtalet föreskriver endast anmälan av utkast till regler för tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse för produkter. Begreppet teknisk föreskrift är därför vidare i direktivet än i TBT-avtalet eftersom det även omfattar regler för informationssamhällets tjänster.

Dessutom gäller TBT-avtalet inte för sanitära och fytosanitära åtgärder enligt definitionen i bilaga A till avtalet om tillämpning av sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS-avtalet). Direktivet gäller däremot sanitära och fytosanitära åtgärder.

Frysningsperiod

Direktivet föreskriver väldigt strikta frysningsperioder mellan anmälan av ett utkast till en teknisk föreskrift och dess godkännande. Den inledande frysningsperioden på tre månader kan förlängas till fyra eller sex månader om en medlemsstat eller kommissionen utfärdar ett detaljerat utlåtande. Den förlängs till 12 eller 18 månader om kommissionen beslutar om att blockera lagstiftningsutkastet p.g.a. harmoniseringsarbete på EU-nivå. Direktivet föreskriver inte något tidsintervall mellan godkännande av en teknisk föreskrift och dess ikraftträdande.

TBT-avtalet föreskriver inga frysningsperioder. Där föreskrivs endast att en rimlig tid måste finnas för att övriga medlemmar ska kunna lämna synpunkter och att medlemmar ska lämna en rimlig tid mellan offentliggörandet av tekniska föreskrifter eller krav gällande förfaranden för bedömning av överensstämmelse och deras ikraftträdande. TBT-kommittén har rekommenderat att man lämnar en minimiperiod på 60 dagar för synpunkter och har uppmuntrat till en förlängning av denna period till 90 dagar. Tidsintervallet mellan offentliggörandet av en text och dess ikraftträdande bör vara sex månader.

Reaktioner

Enligt direktivet får medlemsstater och kommissionen utfärda reaktioner på anmälda utkast i form av synpunkter och detaljerade utlåtanden. Kommissionen kan även blockera en anmäld lagstiftning.

Enligt TBT-avtalet kan medlemmar endast utfärda synpunkter om anmälda utkast och begära en diskussion om dessa synpunkter. Den anmälande medlemmen ska beakta sådana synpunkter och diskussioner.

Skyndsamhet

I både direktivet och TBT-avtalet föreskrivs särskilda skyndsamhetsförfaranden.

Direktivet möjliggör ett skyndsamt antagande av en teknisk föreskrift som anmälts tidigare i utkastskedet och som godkänts av kommissionen.

TBT-avtalet möjliggör ett skyndsamt antagande av lagstiftning utan tidigare anmälan under utkastskedet. Efter antagandet måste den berörda medlemmen dock anmäla den antagna åtgärden och ange de orsaker som berättigar dess skyndsamhet.

Konsekvenser av åsidosättande av skyldigheter

I enlighet med domstolens rättspraxis leder åsidosättande av skyldigheterna att anmäla och att respektera den frysningsperiod som angivits genom direktivet till avsaknad av juridisk giltighet för den tekniska föreskriften i fråga.

Åsidosättande av anmälningsskyldigheten i TBT-avtalet involverar WTO-medlemmars internationella ansvar och kan leda till en handelstvist inom ramen för WTO.