Skip to main content
TRIS - European Commission

TBT- ja 2015/1535-menettelyjen vertailu

Direktiivissä (EU) 2015/1535​ (”direktiivi”) säädetään ilmoitusjärjestelmästä, jolla jäsenvaltiot ja komissio voivat tarkastaa, että ilmoitetut lainsäädäntöehdotukset ovat yhdenmukaisia EU:n lainsäädännön kanssa.

Kaupan teknisiä esteitä koskeva sopimus (”TBT-sopimus”) on Maailman kauppajärjestön (”WTO”) sopimus. Siinä säädetään ilmoitusmenettelystä, jolla kaikki WTO:n jäsenet, mukaan luettuina EU ja sen jäsenvaltiot, voivat arvioida, että tuotteita koskevista teknisistä määräyksistä ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyistä ei aiheudu tarpeettomia esteitä kansainväliselle kaupalle.

2015/1535-menettelyn ja TBT-menettelyn taustalla ovat samat periaatteet – kaupan esteiden torjuminen – ja samanlainen soveltamisala – tekniset määräykset ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyt. Kuitenkin myös soveltamisalaan ja menettelyyn liittyviä eroja on, ja ne esitetään jäljempänä. Jos direktiivin (EU) 2015/1535 nojalla annettava ilmoitus täyttää myös TBT-sopimuksen mukaiset ehdot, säädösehdotuksesta on ilmoitettava molemmissa menettelyissä.

Ilmoitusta koskevat vaatimukset

Direktiivin mukaisesti ja tietyt poikkeukset huomioon ottaen kaikki tuotteita koskevat tekniset määräykset ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevat määräykset on ilmoitettava. Direktiiviin ei sisälly ”de minimis” -sääntöä, joka koskee säädösehdotuksen vaikutusta unionin sisäiseen kauppaan.

TBT-sopimuksessa säädetään, että teknisistä määräyksistä tai vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyistä on ilmoitettava vain, jos seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät:

  • asiasta ei ole olemassa kansainvälisiä standardeja (teknisten määräysten osalta) tai kansainvälisten standardointielimien antamia ohjeita ja suosituksia (vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyjen osalta) tai ehdotettu tekninen määräys tai ehdotettu vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettely ei ole asiaa koskevien kansainvälisten standardien tai kansainvälisen standardointielimen antamien asiaa koskevien ohjeiden tai suositusten mukainen;
  • tekninen määräys tai vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettely saattaa vaikuttaa merkittävästi muiden jäsenten kauppaan (”de minimis” -sääntö).

Soveltamisala ja määritelmät

Direktiivissä säädetään, että tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluita koskevista teknisten määräysten ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyjen ehdotuksista on ilmoitettava. TBT-sopimuksessa säädetään, että ilmoitus on annettava vain tuotteita koskevien teknisten määräysten säännösehdotuksista ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyjen ehdotuksista. Näin ollen direktiivissä tarkoitettu ”teknisen määräyksen” käsite on laajempi kuin TBT-sopimuksen käsite, koska siihen sisältyvät myös tietoyhteiskunnan palveluita koskevat määräykset.

Lisäksi TBT-sopimusta ei sovelleta terveys- ja kasvinsuojelutoimiin, sellaisina kuin ne on määritetty terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn sopimuksen (SPS-sopimus) liitteessä A. Direktiiviä sen sijaan sovelletaan terveys- ja kasvinsuojelutoimiin.

Odotusaika

Direktiivissä säädetään teknistä määräystä koskevan ehdotuksen ilmoittamisen ja hyväksymisen välisistä erittäin tarkoista odotusajoista. Alkuperäistä kolmen kuukauden odotusaikaa voidaan jatkaa neljään tai kuuteen kuukauteen, jos jäsenvaltio tai komissio antaa yksityiskohtaisen lausunnon. Odotusaikaa jatketaan 12 tai 18 kuukauteen, jos komissio päättää estää lainsäädäntöehdotuksen EU:n tasolla tehtävän yhdenmukaistamistyön takia. Direktiivissä ei säädetä teknisen määräyksen hyväksymisen ja voimaantulon välisestä ajasta.

TBT-sopimuksessa ei säädetä odotusajoista. Siinä säädetään vain, että muille jäsenille on annettava kohtuullisesti aikaa huomautusten antamista varten ja että jäsenten on järjestettävä kohtuullisesti aikaa teknisten määräysten tai vaatimustenmukaisuuden arvioinnin menettelyjä koskevien vaatimusten julkaisemisen ja niiden voimaantulon välille. TBT-komitea on suositellut, että huomautusten antamiselle varataan vähintään 60 päivää, ja se on kehottanut, että aikaa voitaisiin jatkaa 90 päivään. Säädöksen julkaisemisen ja sen voimaantulon välisen ajan pitäisi olla kuusi kuukautta.

Havainnot

Jäsenvaltiot ja komissio voivat reagoida direktiivin mukaisesti ilmoitettuihin ehdotuksiin antamalla huomautuksia ja yksityiskohtaisia lausuntoja. Komissio voi myös estää lainsäädäntöehdotuksen.

TBT-sopimuksen nojalla jäsenet voivat vain antaa huomautuksia ilmoitetuista ehdotuksista ja pyytää, että huomautuksista keskustellaan. Ilmoituksen antaneen jäsenen on otettava huomioon tällaiset huomautukset ja keskustelut.

Kiireellisyys

Sekä direktiivissä että TBT-sopimuksessa säädetään erityisestä kiireellisestä menettelystä.

Direktiivin mukaisesti tekninen määräys on mahdollista hyväksyä kiireellisesti, jos siitä on ensin ilmoitettu luonnosvaiheessa ja jos komissio on hyväksynyt sen.

TBT-sopimuksessa sallitaan lainsäädännön kiireellinen hyväksyminen ilman, että säädöksestä ilmoitetaan etukäteen luonnosvaiheessa. Kuitenkin kyseessä olevan jäsenen on ilmoitettava hyväksytystä säädöksestä hyväksymisen jälkeen ja selvitettävä kiireellisyyden syyt.

Velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraukset

Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti direktiivissä säädettyjen ilmoitusvelvollisuuden ja odotusaikojen noudattamatta jättäminen johtaa siihen, että kyseessä olevaa teknistä määräystä ei voida panna täytäntöön.

TBT-sopimuksessa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden noudattamatta jättäminen vaikuttaa WTO:n jäsenen kansainväliseen vastuuseen ja voi johtaa kauppariitaan WTO:n puitteissa.