Skip to main content
TRIS - European Commission

Jos olet saanut tietoosi hankkeen, josta saattaisi aiheutua ongelmia tai esteitä ammatilliselle toiminnallesi, ota yhteyttä Euroopan komissioon ja kerro näkökannastasi. Komissio ottaa nämä huomautukset huomioon, kun se tutkii direktiivin (EU) 2015/1535 puitteissa ilmoitettuja uusia lainsäädäntöehdotuksia.

Yhteyshenkilöt

Kiinnostuneet tahot voivat lähettää huomautuksensa suoraan Euroopan komissiolle sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston yksikölle B2 (”Teknisten esteiden ehkäiseminen”). Kaikki osoite- ja sähköpostiosoitetiedot on ilmoitettu kohdassa  ”Yhteystiedot”.

Lähetettävät tiedot ja lähettämisajat

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostissa on oltava yrityksesi nimi, ilmoituksen viite ja aihe sekä selvitys siitä, miksi katsot, että säädösehdotus voisi aiheuttaa esteitä toiminnallesi (syynä voi olla esimerkiksi, että säädöksellä syrjitään ulkomaisia ja kotimaisia tuotteita tai että säädös on kohtuuttoman raskas tai EU:n lainsäädännön vastainen).

Toivomme, että otat meihin yhteyttä mahdollisimman nopeasti, jotta meillä on riittävästi aikaa tutkia huomautuksesi ja esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä. Mieluiten ottaisimme huomautuksesi vastaan vähintään viisi viikkoa ennen TRIS-tietokannassa ilmoitetun odotusajan loppumista.

Seuraavat vaiheet

Euroopan komissio päättää, onko sen reagoitava ehdotukseen 2015/1535-menettelyn puitteissa yritysten esittämien havaintojen ja komission omien tutkimusten perusteella. Jos ehdotukseen reagoidaan, havainnot lähetetään ilmoituksen antaneelle jäsenvaltiolle.

Julkiselle TRIS-verkkosivustolle lisätään tieto siitä, että havaintoja on lähetetty direktiivin (EU) 2015/1535 puitteissa. Havaintojen sisältö ei kuitenkaan ole julkisesti saatavilla. Havaintojen saatavuudesta säädetään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetussa asetuksessa (EY) N:o 1049/2001. Voit pyytää näitä asiakirjoja tutustuttavaksi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu ja ilmoittamalla, mistä asiakirjasta olet kiinnostunut.