Skip to main content
TRIS - European Commission

Jeżeli otrzymałeś informacje o projekcie, który może stwarzać problemy lub bariery dla Twojej działalności zawodowej, nie wahaj się przedstawić swojej opinii Komisji Europejskiej. Komisja uwzględni Twoje uwagi podczas analizy projektu nowych przepisów zgłoszonych w ramach dyrektywy (UE) 2015/1535 .

Z kim należy się skontaktować?

Zainteresowane strony mogą przesyłać uwagi bezpośrednio do Komisji Europejskiej, DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Dział B2 „Zapobieganie barierom technicznym”. Wszystkie dane adresowe i adresy poczty elektronicznej znajdują się w zakładce Kontakt.

Jakie informacje należy wysłać i kiedy to zrobić?

Możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną. W wiadomości e-mail podaj nazwę przedsiębiorstwa, numer referencyjny i temat powiadomienia oraz wyjaśnij, dlaczego uważasz, że mogłoby ono stwarzać bariery dla Twojej działalności (np. ponieważ środek wprowadza dyskryminację między produktami zagranicznymi i krajowymi lub ponieważ wiąże się z nadmiernymi obciążeniami bądź też nie jest zgodny z prawem UE).

Zalecamy, aby kontaktować się z nami jak najwcześniej, ponieważ w ten sposób mamy dostatecznie dużo czasu, aby przeanalizować uwagi i w razie potrzeby zadać dodatkowe pytania. Najlepiej byłoby, gdybyśmy otrzymali uwagi co najmniej 5 tygodni przed zakończeniem okresu obowiązywania zasady standstill wskazanego w bazie danych TRIS.

Co dalej?

Na podstawie reakcji podmiotów gospodarczych i własnej analizy Komisja Europejska podejmuje decyzję w sprawie reakcji w ramach procedury 2015/1535. Jeżeli reakcja jest wydawana, przedstawia się ją zgłaszającemu państwu członkowskiemu.

Informacja o przekazaniu reakcji w ramach dyrektywy (UE) 2015/1535  znajduje się na ogólnodostępnej stronie internetowej TRIS. Jednakże treść reakcji nie jest podawana do publicznej wiadomości. Dostęp do takich informacji reguluje rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Możesz złożyć wniosek o dostęp do tych informacji, wysyłając e-mail na adres: GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu i wskazując interesujący Cię dokument.