Skip to main content
TRIS - European Commission

Ако сте информирани за проект, който може да предизвика проблеми или да създаде бариери за вашите професионални дейности, не се колебайте да съобщите становището си на Европейската комисия. Комисията ще вземе под внимание тези коментари, когато анализира проекта на ново законодателство, нотифицирано в рамките на Директива (ЕС) 2015/1535.

С кого да се свържете?

Заинтересованите страни могат да изпратят своите коментари директно на Европейската комисия, ГД „Развитие“, отдел B2 „Предотвратяване на техническите бариери“. Всички адреси и имейли можете да намерите в  „За контакт“.

Каква информация следва да изпратя и кога?

Можете да се свържете с нас по имейл. Електронното ви писмо следва да съдържа името на вашето дружество, препратка към нотификацията и темата на нотификацията, както и защо вие считате, че тя създава пречки за вашите дейности (например, защото мярката дискриминира чуждестранни и национални продукти, или защото тя е прекомерно тежка, или защото не е в съответствие със законодателството на ЕС).

Съветваме ви да се свържете с нас възможно най-скоро, за да имаме достатъчно време да анализираме коментарите ви и, ако е необходимо, да зададем допълнителни въпроси. В идеалния случай ние следва да получим коментарите ви най-малко 5 седмици преди края на периода на прекъсване, посочен в базата данни TRIS.

Какво следва?

Европейската комисия на основата на реакциите на бизнеса и на свой собствен анализ решава дали да публикува реакция в рамките на процедурата по 2015/1535. Ако бъде публикувана реакция, тя се изпраща на нотифициращата държава членка.

Информация, че дадена реакция е била изпратена в рамките на Директива (ЕС) 2015/1535, се публикува на обществения уебсайт TRIS. Съдържанието на реакциите обаче не е обществено достъпно. Достъпът до тях се регулира от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Можете да изискате достъп до тези документи, като изпратите електронно писмо на адрес: GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu и посочите документа, от който се интересувате.