Skip to main content
TRIS - European Commission

Techninių prekybos kliūčių ir Direktyvoje 2015/1535 nustatytos procedūros palyginimas

Direktyvoje (ES) 2015/1535 (toliau – direktyva) numatoma pranešimo sistema, kuri leidžia valstybėms narėms ir Komisijai patikrinti teisės akto projekto, apie kurį buvo pranešta, suderinamumą su ES teise.

Sutartis dėl techninių prekybos kliūčių (toliau – sutartis) – Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutartis. Joje numatoma pranešimo procedūra, pagal kurią visi PPO nariai, įskaitant ES ir jos valstybes nares, gali įvertinti, kad techniniai reglamentai ir su gaminiais susijusios atitikties įvertinimo procedūros nekelia nereikalingų tarptautinės prekybos kliūčių.

Direktyvoje 2015/1535 nustatytoms ir techninių prekybos kliūčių procedūroms būdinga vienoda koncepcija – prekybos kliūčių prevencija, ir panaši jų aprėptis – techniniai reglamentai bei atitikties įvertinimo procedūros. Vis dėlto yra keletas taikymo srities ir procedūros skirtumų, kurie pateikiami toliau. Kai pranešimas pagal Direktyvą (ES) 2015/1535 tenkina Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių sąlygas, apie numatomą taikyti priemonę turi būti pranešta pagal abi teisines priemones.

Pranešimo kriterijai

Vadovaujantis direktyva ir atsižvelgiant į tam tikras išimtis, turi būti pranešta apie bet kokį techninį reglamentą dėl gaminių ir bet kokią taisyklę dėl informacinės visuomenės paslaugų. Direktyvoje nėra pateikta jokia de minimis taisyklė, susijusi su numatytos taikyti priemonės poveikiu prekybai Sąjungos viduje.

Sutartyje dėl techninių prekybos kliūčių numatomas įsipareigojimas pranešti apie techninius reglamentus ar atitikties įvertinimo procedūras tik tuo atveju, jei laikomasi šių dviejų sąlygų:

  • nėra susijusių tarptautinių standartų (techninių reglamentų atveju) arba nėra tarptautinės standartizavimo įstaigos išduotų susijusių orientyrų ir rekomendacijų (atitikties įvertinimo procedūrų atveju), arba siūlomas techninis reglamentas ar siūloma atitikties įvertinimo procedūra neatitinka susijusių tarptautinių standartų ar susijusių gairių ir rekomendacijų, kurias išdavė tarptautinė standartizavimo įstaiga;
  • techninis reglamentas arba atitikties įvertinimo procedūra gali turėti didelį poveikį kitų narių prekybai (de minimis taisyklė).

Taikymo sritis ir apibrėžtys

Direktyvoje numatomas pranešimas apie techninių reglamentų projektus ir atitikties vertinimo procedūras dėl gaminių bei informacinės visuomenės paslaugų. Sutartyje dėl techninių prekybos kliūčių numatomas tik pranešimas apie taisyklių dėl techninių reglamentų projektą ir atitikties įvertinimo procedūrų, susijusių su gaminiais, projektą. Dėl to techninio reglamento sąvoka direktyvoje yra platesnė nei Sutartyje dėl techninių prekybos kliūčių, nes ji taip pat apima taisykles dėl informacinės visuomenės paslaugų.

Be to, Sutartis dėl techninių prekybos kliūčių netaikoma sanitarinėms ir fitosanitarinėms priemonėms, kaip apibrėžta Sutarties dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo A priede. Priešingai, direktyva taikoma sanitarinėms ir fitosanitarinėms priemonėms.

Atidėjimo laikotarpis

Direktyvoje nurodomi griežti atidėjimo laikotarpiai nuo pranešimo apie techninio reglamento projektą iki jo priėmimo. Pradinis 3 mėnesių atidėjimo laikotarpis gali būti pratęstas 4 ar 6 mėnesiams, jeigu valstybė narė ar Komisija pateikia išsamią nuomonę. Jis pratęsiamas iki 12 ar 18 mėnesių, jeigu Komisija nusprendžia nepatvirtinti teisės aktų projekto siekdama suderinti darbą ES lygmeniu. Direktyvoje nenustatomas joks laikotarpis nuo techninio reglamento priėmimo iki jo įsigaliojimo.

Sutartyje dėl techninių prekybos kliūčių nenumatomi atidėjimo laikotarpiai. Joje tik teigiama, kad kitoms valstybėms narėms turi būti duota pakankamai laiko pateikti pastabas ir kad valstybės narės turi palikti pakankamai laiko nuo techninių reglamentų ar reikalavimų dėl atitikties įvertinimo procedūrų paskelbimo iki jų įsigaliojimo. Techninių prekybos kliūčių komitetas rekomenduoja suteikti bent 60 dienų laikotarpį pastaboms pateikti ir skatina pratęsti šį laikotarpį iki 90 dienų. Laikas nuo teksto paskelbimo iki jo įsigaliojimo turėtų būti 6 mėnesiai.

Atsiliepimai

Pagal direktyvą valstybės narės ir Komisija gali pateikti atsiliepimus apie projektus, apie kuriuos pranešta, pateikdamos pastabas ir išsamias nuomones. Komisija taip pat gali nepatvirtinti teisės akto, apie kurį pranešta.

Remdamosi Sutartimi dėl techninių prekybos kliūčių, valstybės narės gali tik pateikti pastabas apie projektus, dėl kurių buvo pateikti pranešimai, ir paprašyti aptarti šias pastabas. Pranešanti valstybė narė turėtų atsižvelgti į tokias pastabas ir diskusijas.

Skuba

Ir direktyvoje, ir Sutartyje dėl techninių prekybos kliūčių nustatomos specialios skubos procedūros.

Direktyvoje leidžiama skubiai priimti techninį reglamentą, apie kurį buvo iš anksto pranešta projekto etapu ir kurį patvirtino Komisija.

Sutartyje dėl techninių prekybos kliūčių numatoma skubus teisės akto priėmimas be išankstinio pranešimo projekto etapu. Vis dėlto jį priėmus susijusi valstybė narė turi pranešti apie priimtą priemonę ir nurodyti skubą pagrindžiančias priežastis.

Neatitikties įsipareigojimams padariniai

Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, dėl neatitikties įsipareigojimams pranešti ir laikytis direktyvoje nurodytų atidėjimo laikotarpių susijęs techninis reglamentas tampa negaliojančiu.

Neatitiktis pranešimo įsipareigojimui Sutartyje dėl techninių prekybos kliūčių yra susijusi su PPO narės tarptautine atsakomybe ir dėl jos gali kilti prekybos ginčai PPO atžvilgiu.