Skip to main content
TRIS - European Commission

Primerjava postopkov TOT in 2015/1535

Direktiva (EU) 2015/1535  (Direktiva) predvideva sistem priglasitve, ki državam članicam in Komisiji omogoča preverjanje skladnosti priglašenega osnutka zakonodaje z zakonodajo EU.

Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini (Sporazum TOT) je sporazum Svetovne trgovinske organizacije (STO). Predvideva postopek priglasitve, ki vsem članicam STO, vključno z EU in njenimi državami članicami, omogoča presojo o tem, ali tehnični predpisi in postopki za ugotavljanje skladnosti v zvezi s proizvodi povzročijo nepotrebne ovire v mednarodni trgovini.

Postopka 2015/1535 in TOT si delita isto filozofijo – preprečevanje ovir v trgovini – in imata podobno kritje – tehnični predpisi in postopki za ugotavljanje skladnosti. Vendar obstajajo določene razlike v obsegu in postopku, ki so navedene v nadaljevanju. Če priglasitev v okviru Direktive (EU) 2015/1535  izpolnjuje pogoje Sporazuma TOT, je treba osnutek ukrepa priglasiti v okviru obeh instrumentov.

Merila za priglasitev

V skladu z Direktivo in ob upoštevanju določenih izjem je treba priglasiti vsak tehnični predpis za proizvod in vsako pravilo o storitvah informacijske družbe. Direktiva ne vsebuje pravil „de minimis“ v zvezi z vplivom osnutka ukrepa na trgovino znotraj Unije.

Sporazum TOT določa obveznost priglasitve tehničnih predpisov ali postopkov za ugotavljanje skladnosti le, če sta izpolnjena naslednja dva pogoja:

  • ne obstajajo ustrezni mednarodni standardi (za tehnične predpise) ali ustrezne smernice in priporočila, ki jih izda mednarodni organ za standardizacijo (za postopke za ugotavljanje skladnosti), ali predlagani tehnični predpis ali predlagani postopek za ugotavljanje skladnosti ni v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi ali ustreznimi smernicami in priporočili, ki jih izda mednarodni organ za standardizacijo;
  • tehnični predpis ali postopek za ugotavljanje skladnosti ima lahko pomemben vpliv na trgovino drugih članic (pravilo „de minimis“).

Obseg in opredelitve pojmov

Direktiva določa priglasitev osnutkov tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti za proizvode ter storitve informacijske družbe. Sporazum TOT določa le priglasitev osnutkov pravil o tehničnih predpisih in osnutkov postopkov za ugotavljanje skladnosti za proizvode. Koncept „tehnični predpis“ v Direktivi je torej širši kot v Sporazumu TOT, ker vključuje tudi pravila o storitvah informacijske družbe.

Sporazum TOT se poleg tega ne uporablja za sanitarne in fitosanitarne ukrepe, opredeljene v Prilogi A k Sporazumu o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Sporazum SFS). Nasprotno pa se Direktiva uporablja za sanitarne in fitosanitarne ukrepe.

Obdobje mirovanja

Direktiva določa zelo stroga obdobja mirovanja med priglasitvijo osnutka tehničnega predpisa in njegovim sprejetjem. Začetno 3-mesečno obdobjemirovanja je mogoče podaljšati na 4 oziroma 6 mesecev, če država članica ali Komisija izda podrobno mnenje. Podaljša se na 12 oziroma 18 mesecev, če se Komisija odloči blokirati osnutek zakonodaje zaradi uskladitve na ravni EU. Direktiva ne predvideva obdobja med sprejetjem tehničnega predpisa in njegovim začetkom veljavnosti.

Sporazum TOT ne predvideva obdobij mirovanja. Določa le, da je treba drugim članicam omogočiti razumno časovno obdobje, da podajo pripombe, in da članice omogočijo razumno časovno obdobje med objavo tehničnih predpisov ali zahtev v zvezi s postopki ocenjevanja skladnosti in začetkom njihove veljavnosti. Odbor TOT je priporočil, da se omogoči najkrajše obdobje 60 dni za pripravo pripomb, in spodbudil podaljšanje tega roka na 90 dni. Obdobje med objavo besedila in njegovim začetkom veljavnosti mora biti 6 mesecev.

Odzivi

Na podlagi Direktive države članice in Komisija lahko izdajo odzive na priglašene osnutke v obliki pripomb in podrobnih mnenj. Komisija lahko tudi blokira priglašeno zakonodajo.

Na podlagi Sporazuma TOT lahko članice izdajo le pripombe na priglašene osnutke in zahtevajo razpravo glede teh pripomb. Priglasitvena država članica mora upoštevati te pripombe in razprave.

Nujnost

Tako Direktiva kot Sporazum TOT določata posebne nujne postopke.

Direktiva omogoča sprejetje tehničnega predpisa po nujnem postopku, če je bil ta že priglašen v fazi osnutka in odobren s strani Komisije.

Sporazum TOT omogoča sprejetje zakonodaje po nujnem postopku brez predhodne priglasitve v fazi osnutka. Vendar mora po sprejetju zadevna članica priglasiti sprejeti ukrep in pojasniti razloge, ki utemeljujejo nujnost.

Posledice neizpolnjevanja obveznosti

V skladu s sodno prakso Sodišča neizpolnjevanje obveznosti priglasitve in upoštevanja obdobij mirovanja, določenih v Direktivi, vodi v neizvršljivost zadevnega tehničnega predpisa.

Neizpolnjevanje obveznosti priglasitve v Sporazumu TOT povzroči mednarodno odgovornost članice STO in lahko vodi v trgovinski spor v okviru STO.