Skip to main content
TRIS - European Commission

Namen postopka 2015/1535

Postopek je bil vzpostavljen leta 1983 z Direktivo Sveta 83/189/EGS. Ta postopek je bil prvič kodificiran z Direktivo 98/34/ES z dne 22. junija 1998 in spremenjen z Direktivo 98/48/ES z dne 20. julija 1998, predvsem z namenom razširitve uporabe na storitve informacijske družbe. Pred kratkim je bil postopek kodificiran drugič, in sicer z Direktivo (EU) 2015/1535.

Postopek priglasitve 2015/1535 Komisiji in državam članicam omogoča preučitev tehničnih predpisov, ki jih države članice nameravajo uvesti za proizvode (industrijske, kmetijske in ribiške) in storitve informacijske družbe, pred njihovim sprejetjem. Cilj je zagotoviti uskladitev teh besedil z zakonodajo EU in načeli notranjega trga. V poenostavljeni obliki se uporablja za države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so podpisnice sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ter za Švico in Turčijo.

Glavne prednosti postopka so:

  • omogoča odkrivanje ovir na notranjem trgu, preden imajo kakršne koli negativne posledice,
  • omogoča odkrivanje zaščitnih ukrepov,
  • državam članicam omogoča ugotavljanje ravni skladnosti priglašenih osnutkov z zakonodajo EU,
  • omogoča učinkovit dialog med državami članicami in Komisijo pri presoji priglašenih osnutkov,
  • gospodarskim subjektom omogoča, da izrazijo svoje mnenje in pravočasno prilagodijo svoje dejavnosti prihodnjim tehničnim predpisom. To pravico do pregleda v veliki meri uporabljajo gospodarski subjekti, s čimer Komisiji in nacionalnim organom oblasti pomagajo pri odkrivanju ovir v trgovini,
  • omogoča ugotavljanje potreb za uskladitev na ravni EU.