Skip to main content
TRIS - European Commission

Сравнение на процедурата за ТБТ и на процедурата по 2015/1535

Директива (ЕС) 2015/1535 (директивата) предвижда система за нотифициране, която позволява на държавите членки и на Комисията да проверяват съответствието на нотифицираните проекти на законодателство със законодателството на ЕС.

Споразумението относно техническите бариери пред търговията (Споразумението относно ТБТ) е споразумение на Световната търговска организация (СТО). То предвижда нотификационна процедура, която позволява на всички членове на СТО, включително ЕС и неговите държави членки да оценяват дали техническите регламенти и процедури за оценка на съответствието, свързани с продукти, не създават ненужни пречки пред международната търговия.

Процедурата по 2015/1535 и процедурата за ТБТ споделят една и съща философия — предотвратяване на пречките пред търговията — и имат подобен обхват — технически регламенти и процедури за оценка на съответствието. Съществуват обаче известни различия по отношение на обхвата и процедурата, които са посочени по-долу. Когато дадена нотификация по Директива 98/34/EО отговаря на условията по Споразумението за ТБТ, проектът на мярка трябва да бъде нотифициран и по двата инструмента.

Критерии за нотифициране

Съгласно директивата и с някои определени изключения всеки технически регламент за продукти и всяко правило за услуги на информационното общество трябва да се нотифицират. Директивата не съдържа правило „de minimis“, свързано с въздействието на проектомярката върху вътрешната търговия в Съюза.

Споразумението за ТБТ предвижда задължението за нотифициране на технически регламенти или процедури за оценка на съответствието, само ако са спазени следните две условия:

  • не съществуват съответни международни стандарти (за технически регламенти) или не съществуват съответни ръководства и препоръки, издадени от международен орган за стандартизация (за процедури за оценка на съответствието), или предложеният технически регламент или предложената процедура за оценка на съответствието не съответства на съответен международен стандарт или на съответни ръководства и препоръки, издадени от международен орган за стандартизация;
  • техническият регламент или процедурата за оценка на съответствието може да окаже значително въздействие върху търговията на други членове („правилото „de minimis“).

Обхват и определения

Директивата предвижда нотифицирането на проекти на технически регламенти и процедури за оценка на съответствието относно продукти, както и относно услуги на информационното общество. Споразумението за ТБТ предвижда единствено нотифициране на проектоправила относно техническите регламенти и проекти на процедури за оценка на съответствието относно продукти. Следователно концепцията за „технически регламент“ в директивата е по-широкообхватна отколкото в Споразумението за ТБТ, тъй като тя включва също така правила относно услуги на информационното общество.

В допълнение Споразумението за ТБТ не се прилага за санитарни и фитосанитарни мерки, както е определено в приложение А към Прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки (Споразумение за СФС). За разлика от него директивата се прилага за санитарни и фитосанитарни мерки.

Период на прекъсване

Директивата определя много строги периоди на прекъсване между нотифицирането на даден проект на технически регламент и неговото приемане. Първоначалният 3-месечен период на прекъсване може да бъде удължен на 4 или 6 месеца, ако дадена държава членка или Комисията издаде подробно становище. Периодът се удължава на 12 или 18 месеца, ако Комисията реши да блокира проектозаконодателството с цел работа по хармонизиране на равнище ЕС. Директивата не определя никакъв интервал между приемането на дадения технически регламент и неговото влизане в сила.

Споразумението за ТБТ не предвижда периоди на прекъсване. В него се посочва единствено, че трябва да се даде разумен срок на другите членове да направят коментари и че членовете следва да предвидят разумен интервал от време между публикуването на технически регламенти или изисквания относно процедурите за оценка на съответствието и тяхното влизане в сила. Комитетът за ТБТ препоръчва да се дава минимален период от 60 дни за коментари и насърчава удължаването на този период на 90 дни. Интервалът между публикуването на даден текст и неговото влизане в сила следва да бъде 6 месеца.

Реакции

Съгласно директивата държавите членки и Комисията могат да публикуват реакции на нотифицирани проекти под формата на коментари и подробни становища. Освен това Комисията може да блокира дадено нотифицирано законодателство.

Съгласно Споразумението за ТБТ членовете могат да публикуват коментари единствено за нотифицирани проекти и да изискват обсъждане на тези коментари. Нотифициращият член следва да вземе под внимание тези коментари и обсъждания.

Неотложност

Както директивата, така и Споразумението за ТБТ определят специални процедури за неотложност.

Директивата позволява спешното приемане на даден технически регламент, при условие че той е нотифициран предварително на етап проект и е одобрен от Комисията.

Споразумението за ТБТ позволява спешното приемане на законодателство без предварително нотифициране на етап проект. След приемането обаче засегнатият член трябва да нотифицира приетата мярка и да обясни причините, обосноваващи неотложността.

Последствия от неспазване на задълженията

Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС неспазването на задълженията за нотифициране и спазване на периода на прекъсване, предвиден от директивата, води до неприложимост на въпросния технически регламент.

Неспазването на задължението за нотифициране в Споразумението за ТБТ засяга международната отговорност на члена на СТО и може да доведе до търговски спор в рамките на СТО.