Skip to main content
TRIS - European Commission

Процедурата беше установена през 1983 г. с Директива 83/189/ЕИО на Съвета. Тази процедура беше кодифицирана първоначално с Директива 98/34/ЕО от 22 юни 1998 г. и изменена с Директива 98/48/ЕО от 20 юли 1998 г., основно за да се разшири прилагането на услугите на информационното общество. Неотдавна процедурата беше кодифицирана за втори път с Директива (ЕС) 2015/1535.

Нотификационната процедура по 2015/1535 позволява на Комисията и на държавите членки на ЕС да проверяват техническите наредби, които държавите членки възнамеряват да въведат за продукти (промишлени, селскостопански и рибни) и за услуги на информационното общество преди тяхното приемане. Целта е да се гарантира, че тези текстове са съвместими със законодателството на ЕС и с принципите на вътрешния пазар. Тя се прилага по опростен начин за държавите членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), и за Швейцария и Турция.

Основните ползи от процедурата са:

  • позволява да се засекат нови бариери пред вътрешния пазар, преди те да окажат отрицателно въздействие,
  • позволява засичането на протекционистки мерки,
  • позволява на държавите членки да установят степента на съответствие на нотифицираните проекти със законодателството на ЕС,
  • позволява провеждането на ефективен диалог между държавите членки и Комисията при оценяването на нотифицираните проекти,
  • позволява гласът на икономическите оператори да бъде чут и те своевременно да съобразят своите дейности с бъдещите технически регламенти. Това право на преглед се използва широко от икономическите оператори, които помагат на Комисията и на националните органи да открият всички бариери пред търговията,
  • позволява идентифициране на нуждите от хармонизиране на равнище ЕС.