Skip to main content
TRIS - European Commission

Porovnání postupů TBT a 2015/1535

Směrnice (EU) 2015/1535 (směrnice) stanoví systém poskytování informací, který umožňuje členským státům a Komisi kontrolovat slučitelnost oznámeného návrhu právních předpisů se zákony EU.

Dohoda o technických překážkách obchodu (dohoda TBT) je dohoda Světové obchodní organizace (WTO). Ta stanoví postup při poskytování informací, který umožňuje všem členům WTO, včetně EU a jejích členských států, aby posoudili, zda technické předpisy a postupy posuzování shody týkající se výrobků nevytvářejí zbytečné překážky pro mezinárodní obchod.

Postupy 2015/1535 a TBT mají stejnou filozofii: předcházení překážkám obchodu; a podobný rozsah: technické předpisy a postupy posuzování shody. Existují však určité rozdíly, pokud jde o rozsah a postup. Tyto jsou uvedeny níže. Pokud poskytování informací podle směrnice (EU) 2015/1535 splňuje podmínky vyplývající z dohody TBT, musí být návrh opatření oznámen v rámci obou nástrojů.

Kritéria pro poskytování informací

Podle této směrnice a s výhradou některých výjimek musí být oznámeny všechny technické předpisy týkající se výrobků a všechna pravidla pro služby informační společnosti. Směrnice neobsahuje žádné pravidlo „de minimis“ týkající se dopadu návrhu opatření na obchod v rámci Unie.

Dohoda TBT poskytuje povinnost oznámit technické předpisy nebo postupy posuzování shody, pouze pokud jsou splněny následující dvě podmínky:

  • nejsou k dispozici žádné relevantní mezinárodní normy (pro technické předpisy), nebo žádné související pokyny a doporučení vydané mezinárodním normalizačním orgánem (pro postupy posuzování shody), nebo navrhovaný technický předpis nebo navrhovaný postup pro posuzování shody není v souladu s příslušnými mezinárodními normami a příslušnými pokyny a doporučeními vydanými mezinárodním normalizačním orgánem,
  • technický předpis nebo postup posuzování shody může mít významný vliv na obchod ostatních členů (pravidlo „de minimis“).

Oblast působnosti a definice

Směrnice stanoví poskytování informací o návrzích technických předpisů a postupech posuzování shody týkající se výrobků a služeb informační společnosti. Dohoda TBT stanoví pouze oznámení návrhů pravidel týkajících se technických předpisů a návrhy postupů pro posuzování shody týkající se výrobků. Pojem „technický předpis“ ve směrnici je tudíž širší než v dohodě TBT, protože obsahuje také pravidla pro služby informační společnosti.

Kromě toho se dohoda TBT nevztahuje na hygienická a rostlinolékařská opatření, jak je definováno v příloze A Dohody o uplatňování hygienických a rostlinolékařských opatření (dohoda SPS). Naproti tomu směrnice platí i pro hygienická a rostlinolékařská opatření.

Odkladná lhůta

Směrnice stanoví velmi přísné odkladné lhůty prací mezi oznámením návrhu technického předpisu a jeho přijetím. Počáteční 3měsíční odkladná lhůtě  může být rozšířena na 4 nebo 6 měsíců, pokud členský stát nebo Komise vydá podrobné stanovisko. Na 12 nebo 18 měsíců se tato odkladná lhůta prodlouží, pokud se Komise rozhodne blokovat návrh právních předpisů pro účely harmonizační práce na úrovni EU. Směrnice nestanoví žádný interval mezi přijetím technického předpisu a jeho vstupem v platnost.

Dohoda TBT nestanovuje období pozastavení prací. Stanovuje pouze, že ostatním členům musí být umožněno podání připomínek v přiměřené lhůtě a že členové musí zachovat přiměřený odstup mezi zveřejněním technických předpisů nebo požadavků týkajících se postupů posuzování shody a jejich vstupem v platnost. Výbor TBT doporučil ponechat k vyjádření připomínek minimální lhůtu 60 dnů a podpořil prodloužení této lhůty na 90 dní. Interval mezi zveřejněním textu a jeho vstupem v platnost by měl být 6 měsíců.

Reakce

Na základě této směrnice mohou členské státy a Komise vydávat reakce na oznámené návrhy v podobě připomínek a podrobných stanovisek. Komise může také blokovat oznámené právní předpisy.

Na základě dohody TBT mohou členové pouze vydávat připomínky k oznámeným návrhům a žádat o diskusi na téma těchto připomínek. Oznamující člen by měl tyto připomínky a diskuse vzít v úvahu.

Naléhavost

Směrnice a dohoda TBT stanovují zvláštní postupy s ohledem na naléhavost.

Směrnice umožňuje naléhavé přijetí technického předpisu s výhradou jeho předchozího oznámení ve stadiu návrhu a jeho schválení Komisí.

Dohoda TBT umožňuje zrychlené přijetí právních předpisů bez předchozího oznámení ve stadiu návrhu. Po přijetí však musí dotčený člen oznámit přijaté opatření a vysvětlit důvody naléhavosti.

Důsledky neplnění povinností

V souladu s judikaturou Soudního dvora má nedodržení povinností v oblasti poskytování informací a nedodržení odkladných lhůt stanovených směrnicí  nevymahatelnost dotčeného technického předpisu.

Nedodržení povinnosti poskytnout informace dle dohody TBT zahrnuje mezinárodní odpovědnost člena WTO a může vést k obchodnímu sporu v rámci organizace WTO.