Skip to main content
TRIS - European Commission

Tento postup byl zaveden v roce 1983 prostřednictvím směrnice Rady 83/189/EHS. Poprvé byl poprvé kodifikován směrnicí 98/34/ES ze dne 22. června 1998 a poté pozměněn směrnicí 97/48/ES ze dne 20. července 1998, především s cílem rozšířit jeho platnost na služby informační společnosti. Nedávno byl tento postup kodifikován podruhé směrnicí (EU) 2015/1535.

Postup pro poskytování informací 2015/1535 umožňuje Komisi a členským státům EU přezkoumat technické předpisy, které členské státy hodlají zavést pro výrobky (průmyslové, zemědělské a rybolovné) a pro služby informační společnosti, před jejich přijetím. Cílem je zajistit, aby tyto texty byly slučitelné se zákony EU a s pravidly vnitřního trhu. Zjednodušeně platí i pro členské státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou signatáři Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), Švýcarsko a Turecko.

Hlavní přínosy postupu:

  • Umožnit zjištění nových překážek na vnitřním trhu dříve, než se tyto negativně projeví.
  • Umožnit zjištění ochranářských opatření.
  • Umožnit členským státům zjistit stupeň slučitelnosti oznámených návrhů se zákony EU.
  • Umožnit efektivní dialog mezi členskými státy a Komisí při posuzování oznámených návrhů.
  • Umožnit hospodářským subjektům, aby byl jejich hlas vyslyšen a mohli svou činnost včas přizpůsobit budoucím technickým předpisům. Toto právo kontroly je ve velké míře používáno hospodářskými subjekty a pomáhá Komisi a vnitrostátním orgánům při zjišťování případných překážek obchodu.
  • Umožnit identifikaci harmonizačních potřeb na úrovni EU.